Lukk vindu
TilbakeForsikringsvilkår
Ulykkesforsikring
ULY5-6

Innhold
Ulykkesforsikringen - oversikt
1 Definisjoner
2 Hvem som er forsikret
3 Hvor forsikringen gjelder
4 Når forsikringen gjelder. Begrensninger i forhold til yrke
5 Hva forsikringen kan omfatte
6 Hva forsikringen ikke omfatter. Begrensninger
7 Skadeoppgjør
8 Avvik fra Generelle vilkårTilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


ULYKKESFORSIKRING

ULY5-6 gjelder fra 25 mars 2017.INNHOLD:
ULYKKESFORSIKRINGEN - OVERSIKT  
1 DEFINISJONER
2 HVEM SOM ER FORSIKRET
3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 
4 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER. BEGRENSNINGER
  I FORHOLD TIL YRKE
  4.1 Personer som ikke er eller anses yrkesaktive
  4.2 Personer som er yrkesaktive
5 HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE
  5.1 Medisinsk invaliditet
  5.2 Behandlingsutgifter
  5.3 Dødsfall
  5.4 Psykologisk førstehjelp
6 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER. BEGRENSNINGER
  6.1 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser,
    lærevansker o.l.
  6.2 Tannskader
  6.3 Sykdom, smitte og andre særlige tilstander
  6.4 Medisinsk behandling og bruk av medikamenter
  6.5 Forgiftning
  6.6 Arr og vansiring
  6.7 Profesjonell idrett og ekspedisjoner
  6.8 Militære operasjoner 
  6.9 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
  6.10 Forsett
  6.11 Uaktsomhet
  6.12 Særlige begrensninger ved behandlingsutgifter
7 SKADEOPPGJØR
  7.1 Fellesregler
  7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den
    beregnes
  7.3 Hvem utbetalingen går til
8 AVVIK FRA GENERELLE VILKÅR


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår

Ulykkesforsikringen - oversikt

Ulykkesforsikringen består av to valgfrie dekninger. Det
kan avtales invaliditetsdekning eller dødsfallsdekning,
eller begge deler. Hva som er avtalt, fremgår av
forsikringsbeviset. De to delene inneholder:

INVALIDITETSDEKNINGEN
- Erstatning ved medisinsk invaliditet.
  Avtalt forsikringssum kan være med eller uten rett til dobbel
  erstatning ved invaliditetsgrader på 51 % eller mer
  (fremgår av forsikringsbeviset)
- Refusjon av behandlingsutgifter 
- Erstatning ved dødsfall på kr 100.000 dersom en egen
  dødsfallsdekning ikke er avtalt.
- Psykologisk førstehjelp hvis forsikrede får en akutt psykisk 
  krise som følge av en alvorlig ulykke eller hendelse. 

DØDSFALLSDEKNINGEN
- Erstatning ved dødsfall, avtalt forsikringssum.

Om forsikringen gjelder hele eller bare deler av døgnet,
beror på om forsikrede er yrkesaktiv eller ikke, og
hvilket yrke som utøves (se pkt 4).

I tillegg til disse vilkår gjelder:
- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner
- Generelle vilkår
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den
  utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder 
foran vilkårene.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


1  Definisjoner

1.1 Behandlingsutgifter
   Med behandlingsutgifter menes utgifter til
   behandling og reiser som følge av en ulykkesskade.

1.2 Forsikrede
   Forsikrede er den persons liv eller helse forsik-
   ringen knytter seg til. Se pkt 2.

1.3 Forsikringssum
   Forsikringssum er det beløp som er avtalt for
   forsikringen og som fremkommer av forsikrings-
   beviset.

1.4 Forsikringstaker
   Forsikringstaker er den som ifølge forsikrings-
   beviset har inngått forsikringsavtalen om
   ulykkesforsikring og har råderett over forsikrin-
   gen. Forsikringstaker må ha vanlig bosted i Norge
   i henhold til Folkeregisteret.
   
1.5 Forsikringstiden
   Forsikringstiden er den tiden den avtalte
   forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for
   ett år av gangen.

1.6 Forsikringstilfelle
   Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske
   forutsetningene som utløser rettigheter etter
   ulykkesforsikringen foreligger. 

1.7 Medisinsk invaliditet
   Med medisinsk invaliditet menes den fysiske 
   varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt  
   skade erfaringsvis forårsaker.

   Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på
   grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosial-
   departementet i forskrift av 21.4.1997 nr 373, del
   I §2,del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes 
   uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende
   arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

1.8 Ulykkesskade
   Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en
   person forårsaket ved en plutselig og uforutsett
   ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som
   inntreffer i forsikringstiden.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


2  Hvem som er forsikret

Forsikringen gjelder for den person som 
 -er angitt som den forsikrede i forsikringsbeviset.
 -har bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret og
 -er medlem i norsk folketrygd
når forsikringstilfellet inntreffer.

Forsikrede kan ha bosted i utlandet i inntil 3 år 
forutsatt at medlemskapet i norsk folketrygd opprettholdes.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


3  Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i hele verden.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


4  Når forsikringen gjelder. 
 
Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som
inntreffer i forsikringstiden.
  
Begrensninger i forhold til yrke

Om forsikringen gjelder hele eller bare deler av døgnet,
beror på om forsikrede er yrkesaktiv eller ikke og
hvilket yrke som utøves.

Forsikrede plikter å melde fra til Selskapet omgående
ved oppstart av yrke etter fylte 18 år, og ved senere
endring av yrke. Forsømmes denne plikten, vil
erstatningen kunne bli redusert, jf FAL par 13-7.

Forsikringen kan fornyes hvert år så lenge forsikrede
lever.

4.1 Personer som ikke er eller anses som yrkesaktive

   Forsikringen gjelder hele døgnet for:
   - barn og unge i skolepliktig alder
   - studenter med brutto arbeidsinntekt inntil 
    1 G, (G = folketrygdens grunnbeløp), dog 
    ikke under yrkesutøvelse som beskrevet i 
    pkt 4.2.c) 
   - personer som avtjener militær
    førstegangstjeneste og repetisjonsøvelse
   - pensjonister som har sluttet å utøve yrket 
    sitt
   - andre personer som ikke er yrkesaktive.

4.2 Personer som er yrkesaktive 

   a) yrker med lav ulykkesrisiko

   Forsikringen gjelder hele døgnet for personer som
   utøver yrker med lav ulykkesrisiko, dvs annen type
   arbeid enn beskrevet i bokstav b) og c).

   Vær likevel oppmerksom på yrkesbegrensningene i
   bokstav c).

   b) yrker med forhøyet ulykkesrisiko

   Med yrker med forhøyet risiko forstås yrker som
   utøves i høyder (stige, stillas, lift o.l.), ved
   hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, omgang med
   kjemiske midler samt yrker i land- og skogbruks-
   næring, transportvirksomhet og vakthold.

   For personer som innehar slike yrker gjelder 
   forsikringen bare på fritiden med mindre annet er 
   avtalt med Selskapet. Er det ikke inngått slik
   avtale, gjelder forsikringen ikke under utøvelse
   av disse yrkene eller under opphold på arbeids-
   stedet. Hva som er avtalt vil fremgå av for-
   sikringsbeviset.

   Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og ved-
   likehold av forsikredes eget hjem/fritidsbolig
   som bare benyttes til forsikredes private formål,
   er likevel omfattet.

   Vær likevel oppmerksom på yrkesbegrensningene i
   bokstav c).

   c) yrkesutøvelse som aldri er omfattet av 
     forsikringen

   Forsikringen gjelder ikke når forsikrede utøver
   følgende yrkesaktiviteter, eller oppholder seg på
   arbeidsstedet:
   - dykking 
   - all virksomhet offshore
   - yrkesfiske
   - tjenestegjøring ombord i militære kjøre-, 
    sjø- og luftfartøy
   - produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og 
    grustak
   - all virksomhet knyttet til fremstilling, 
    lagring, bruk og transport av eksplosiver
   - stuntaktivitet og luftakrobatikk.

   Forsikringen omfatter heller ikke ulykkesskade som
   oppstår under opphold i krigssone eller områder
   hvor det foregår eller forventes å oppstå alvor-
   lige forstyrrelser av den offentlige orden, når
   formålet med oppholdet er å sikre mediedekning av
   begivenhetene.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


5  Hva forsikringen kan omfatte

Hvilke deler av dette punktet som er avtalt, fremgår av
forsikringsbeviset.

5.1 Medisinsk invaliditet. 
   Med eller uten rett til dobbel erstatning

   Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet
   betales det invaliditetserstatning.

   Retten til erstatning inntrer når ulykkesskaden
   skjer.

   Avtalt forsikringssum fremgår av forsikrings-
   beviset. Ved hver fornyelse av forsikringen 
   oppjusteres forsikringssummen i takt med økningen 
   av folketrygdens grunnbeløp (G-regulering). Opp-
   justeringen opphører ved utløpet av det forsik-
   ringsår forsikrede fyller 70 år. Det er forsik-
   ringssummen på det tidspunkt ulykkesskaden skjer,
   som legges til grunn for beregningen av invali-
   ditetserstatningen.

   Erstatningen utgjør en prosentvis andel av
   forsikringssummen tilsvarende den medisinske
   invaliditetsgraden. 

   Dobbel erstatning:
   Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det er
   avtalt rett til dobbel erstatning, dobles utbeta-
   lingen ved invaliditetsgrader på 51 % eller mer.
   Retten til dobbel erstatning opphører ved utløpet
   av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år.

5.2 Behandlingsutgifter 

   Refusjon av rimelige og nødvendige
   behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to
   første årene etter ulykkesskaden.

   Følgende behandlingsutgifter er omfattet:
   - Tannbehandling 
   - Egenandeler hos lege med offentlig refusjonsrett 
   - Kiropraktikk og fysioterapi hos behandler med 
    offentlig refusjonsrett 
   - Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege 
    eller tannlege 
   - CT eller MR foreskrevet av lege og forhåndsgodkjent 
    av If 
   - Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig
    behandling

   Ved tannskader hos barn under 18 år refunderes
   også, etter forhåndsgodkjennelse av Selskapet,
   utgifter til første permanente tannbehandling
   (bro, krone o.l.) selv om sluttbehandlingen må
   utsettes ut over to år på grunn av barnets alder.
   Oppgjør skal dog skje senest 10 år etter utgangen
   av det året som skaden inntraff, basert på kost-
   nadsoverslag fra tannlege og/eller tanntekniker.
 
   Det er en forutsetning at utgiftene ikke kan
   kreves dekket fra annet hold.


5.3 Dødsfall

   Hvis forsikrede dør som følge av en ulykkesskade 
   som har inntruffet i forsikringstiden, utbetales 
   dødsfallserstatning.

   Retten til erstatning inntrer på det tidspunktet 
   forsikrede dør.

   Forsikringssummen er minimum kr 100.000. 

   Er det avtalt høyere dødsfallserstatning, fremgår
   den avtalte forsikringssummen av forsikrings-
   beviset. Slik særskilt avtalt forsikringssum opp-
   justeres i så fall, ved hver fornyelse av forsik-
   ringen, i takt med økningen av folketrygdens
   grunnbeløp (G-regulering). Oppjusteringen opphører
   ved utløpet av det forsikringsår forsikrede fyller
   70 år. Det er forsikringssummen på det tidspunkt
   ulykkesskaden skjer, som legges til grunn for
   beregningen av invaliditetserstatningen.

5.4	Psykologisk førstehjelp
 
   Forsikringen dekker kostnader til psykologisk
   førstehjelp formidlet gjennom Psykologvakten
   dersom forsikrede får en akutt psykisk krise i
   forsikringstiden som følge av 
   - en alvorlig ulykke
   - annen plutselig og uforutsett hendelse, som 
    for eksempel ran, overfall, eller voldtekt.

   Dersom en slik hendelse er årsak til forsikredes
   død, vil ektefelle/samboer/barn ha rett til slik
   behandling.

   Behov for psykologisk førstehjelp meldes til
   Psykologvakten på telefon 22 96 50 07.
 
   Tjenesten er døgnåpen. Erstatningen gjelder for 
   inntil 10 behandlinger per hendelse. Behandlingen 
   skjer i Norge ved psykolog/ annet helsepersonell 
   anvist av Psykologvakten. Behov for Psykologisk 
   Førstehjelp må være meldt innen 12 måneder etter 
   den aktuelle hendelsen


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


6  Hva forsikringen ikke omfatter.

  Begrensninger

6.1 Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, 
   lærevansker o.l.

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for
   psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lære-
   vansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra 
   og med F00 til og med F99 i henhold til ICD-10*), 
   og følger av slike.

   *) Den internasjonale statistiske klassifikasjo-
   nen av sykdommer og beslektede helseproblemer,
   10. revisjon med senere endringer, fastsatt av
   Verdens Helseorganisasjon.

6.2 Tannskader

   Tannskader gir ikke rett til invaliditets-
   erstatning.

6.3 Sykdom, smitte og andre særlige tilstander

   Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes
   sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for
   eksempel skader som oppstår i forbindelse med
   epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l.

   Forsikringen gjelder heller ikke følgende
   tilstander, selv om en ulykkeshendelse er
   utløsende årsak:
   - slagtilfelle 
   - hjerteinfarkt 
   - kreft
   - smertetilstander som følge av skader i rygg, med 
    mindre smerten har oppstått som følge av 
    røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøyle eller 
    ryggvirvel, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse
   - infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen
    har kommet gjennom en vevsskade som følge 
    av en ulykkeshendelse.

   Stikk og bitt av insekt regnes ikke som ulykkes-
   hendelse.

6.4 Medisinsk behandling og bruk av medikamenter

   Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket
   ved medisinsk undersøkelse, behandling, o.l. eller
   ved inntak av medikamenter, med mindre den forsik-
   rede er blitt behandlet på grunn av en ulykkes-
   skade som Selskapet svarer for.

6.5 Forgiftning

   Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som
   skyldes forgiftning gjennom mat, drikke eller
   nytelsesmidler.

6.6 Arr og vansiring

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr
   og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre
   enn 15 %.


6.7 Profesjonell idrett og ekspedisjoner
       
   Forsikringen omfatter ikke ulykkesskader som
   følge av deltakelse i sport, idrett og
   ekspedisjoner som gir forsikrede brutto inntekt
   og/eller sponsormidler på mer enn 2G pr år (G =
   folketrygdens grunnbeløp).

6.8 Militære operasjoner

   Forsikringen omfatter ikke ulykkesskader som
   følge av deltakelse i fredsbevarende styrker eller
   andre lands og organisasjoners militære og
   paramilitære styrker.


6.9 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold

   Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes
   at den forsikrede:
   - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse,
    eller
   - er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse
    med egen deltakelse i straffbar handling.

6.10 Forsett og selvmord

   Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er
   Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel
   ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder
   eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden
   av sin handling. Med rekkevidde skal i denne 
   sammenheng forstås den umiddelbare følgen 
   av handlingen, nemlig legemsskaden. 

   Selskapet svarer uansett ikke for
   selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes
   sinnslidelse, jf FAL § 13-8.

6.11 Uaktsomhet

   Er forsikringstilfellet fremkalt og/eller omfanget
   av det økt som følge av grov uaktsomhet, kan
   Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved
   avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyld-
   raden, skadeforløpet og om forsikrede var i selv-
   forskyldt rus. Jf FAL par 13-9.

6.12 Særlige begrensninger ved behandlingsutgifter

   Forsikringen omfatter ikke følgende behandlings-
   utgifter:
   - behandlingsutgifter ved tannskade som
    følge av tygging eller biting
   - merutgifter til undersøkelse, behandling
    eller opptrening ved private sykehus eller 
    helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende 
    leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett
   - utgifter til hjelpemidler
   - utgifter til redningsaksjoner og transport fra 
    skadestedet.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


7  Skadeoppgjør

7.1 Generelt

7.1.1 Melding om skade

    Når et ulykkestilfelle har inntruffet, må
    melding sendes Selskapet omgående.

7.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon

    Den som vil fremme krav mot Selskapet, skal gi
    Selskapet de opplysninger og dokumenter som er
    tilgjengelig for ham eller henne, og som
    Selskapet trenger for å kunne ta stilling til
    kravet og utbetale erstatningen.

7.1.3 Lege- og spesialisterklæringer 

    Den forsikrede og Selskapet har rett til å
    innhente lege- og spesialisterklæringer som har
    betydning for fastsettelsen av grunnlaget for
    erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner
    det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny
    sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig.

    Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge
    kan Selskapet kreve at forsikrede fremstiller
    seg for lege i Norge for vurdering av om
    vilkårene for erstatning foreligger. Legens
    honorar betales av Selskapet.

7.1.4 Samvirkende årsaker

    Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis
    andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har
    medvirket til det forhold som gir rett til
    utbetaling under forsikringen.

7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den 
   beregnes 
   
7.2.1 Medisinsk invaliditet

    Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling
    når forsikringstilfellet er inntruffet,
    Selskapet har mottatt kravet med nødvendig
    dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å
    kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt
    endelige ansvar. 

    Erstatningen fastsettes på grunnlag av den 
    invaliditetsgraden som ulykkesskaden represen-
    terer, og avtalt forsikringssum. Når det er
    avtalt rett til dobbel erstatning, dobles for-
    sikringssummen ved invaliditetsgrader på 51 %
    eller mer.

    Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader
    på samme person, fastsettes invaliditetsgraden
    ut fra en samlet vurdering, på samme måte som 
    for yrkesskade(kalt reduksjonsmetoden). Dersom
    ulykkesskaden øker en tidligere funksjonsned-
    settelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet
    tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når 
    andre forhold medvirker til at den medisinske 
    invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden 
    alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. 
    Se også pkt 7.1.4.

7.2.2 Behandlingsutgifter

    Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling 
    når Selskapet har mottatt kravet med nødvendig 
    dokumentasjon for utgiftene. Behandlings-
    utgiftene må dokumenteres med originale bilag.

    Behandlingsutgifter dekkes bare som om
    forsikrede hadde vært medlem av norsk folketrygd.

7.2.3 Dødsfall

    Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når
    dødsfallet er inntruffet, Selskapet har mottatt
    kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt
    rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og
    beregne sitt endelige ansvar.

    Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen
    to år etter skadedato, betales dødsfallerstat-
    ning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte
    være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til
    fradrag.

    Dør den forsikrede av annen årsak innen to år
    etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken
    dødsfall- eller invaliditetserstatning.

    Dør den forsikrede senere enn to år etter at
    ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfalls-
    erstatning, men invaliditetserstatning etter den
    invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville ha
    medført.

7.3 Hvem utbetalingen går til

7.3.1 Medisinsk invaliditet

    Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede.

7.3.2 Behandlingsutgifter
 
    Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede
    eller forsikringstaker, avhengig av hvem av dem
    som er ansvarlig for utlegget.

7.3.3 Dødsfall

    Utbetalingen av forsikringssummen følger 
    bestemmelsene i FAL kap 15:

    Hovedregler
    Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikrings-
    taker.

    Er forsikringstaker og forsikrede samme person,
    tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes
    ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde
    slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller
    utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller
    testament i henhold til arvelovens bestemmelser.

    En person anses ikke som ektefelle/registrert
    partner etter avsnittet ovenfor når det på
    dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller
    gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse.
    Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er
    rettskraftig eller endelig.

    Begunstigelse
    Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død
    skal tilfalle spesielt utpekte personer (f eks 
    samboer) eller andre begunstigede, må dette
    avtales med Selskapet. En slik begunstigelse vil
    fremgå av forsikringsbeviset.

    Hvis samboer er oppnevnt som begunstiget uten 
    å være navngitt, skal med slik samboer forstås:
    - person som avdøde på dødsfallstidspunktet
     levde sammen med i ekteskapsliknende forhold
     hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to
     har hatt samme bolig de siste to årene, eller
    - person som hadde felles barn og felles bolig
     med forsikrede.

    En person regnes likevel ikke som samboer etter
    dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet
    forelå forhold som var til hinder for at lovlig
    ekteskap kunne inngås, eller det er åpenbart at
    faktisk samlivsbrudd har funnet sted på et tid-
    ligere tidspunkt.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


8  Avvik fra Generelle vilkår

8.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd

   Selskapet svarer for ulykkesskade som skyldes
   jordskjelv og vulkanske utbrudd, uten hensyn til
   bestemmelsen i Generelle vilkår pkt 1.1.

8.2 Krig som oppstår ved reiser i utlandet utenfor 
   EØS-området 

   Generelle vilkår pkt 1.2 lempes ved at Selskapet
   allikevel svarer for ulykkesskade som oppstår
   under reise utenfor EØS-området, og skaden har
   sammenheng med krig med videre, når innreise fant
   sted før området ble erklært som risikoområde av
   Det kongelige norske utenriksdepartement. 
   Selskapets ansvar er begrenset til å omfatte
   skader som inntreffer de første 30 dagene etter 
   at slik erklæring er gitt.

   Denne lempingen gjelder ikke for slike skader som
   skjer på den norske kontinentalsokkel og Svalbard.