Lukk vindu
TilbakeForsikringsvilkår
Motorvognforsikring
MOT1-8

Innhold:
1 Hvem forsikringen gjelder for, når den trer i kraft og innledende forutsetninger for dens gyldighet.
2 Hvor forsikringen gjelder
3 Hva forsikringen kan omfatte
4 Hvilke begrensninger som gjelder
5 Endring av risiko, Sikkerhetsforskrifter
6 Forsikringsverdi/forsikringssum
7 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler
8 Identifikasjon
9 Premiereduksjon og premietillegg (Bonus/malus)
10 Fører- og passasjerulykkesforsikring
11 Korttidsforsikring og tilbakebetaling av premie
12 Leiebilkostnad
13 RettshjelpTilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår

MOTORVOGNFORSIKRING     
               
MOT1-8 gjelder fra november 2016.

Forsikringsvilkår MOT1 gjelder motorvogner og
tilhengere eiet av privatpersoner. Vilkårene gjelder
også for veteran-/ klassisk motorkjøretøy. Betegnelsen
motorvogn brukes på alle kjøretøytyper som vilkårene
kan omfatte.


Innhold:
1  HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR, NÅR DEN TRER I
  KRAFT OG INNLEDENDE FORUTSETNINGER FOR DENS
  GYLDIGHET
2  HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
3  HVA FORSIKRINGEN KAN OMFATTE
4  HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
5  ENDRING AV RISIKO.
  SIKKERHETSFORSKRIFTER
6  FORSIKRINGSVERDI/FORSIKRINGSSUM
7  SKADEMELDING, SKADEOPPGJØR OG EGENANDELER
8  IDENTIFIKASJON
9  BONUS
10 FØRER- OG PASSASJERULYKKESFORSIKRING
11 KORTTIDSFORSIKRING OG TILBAKEBETALING AV PREMIE
12 LEIEBILKOSTNAD
13 RETTSHJELP


I tillegg til disse vilkår gjelder:

-  Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og
  særvilkår.
-  Generelle vilkår.
-  Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i
  den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene.
-  Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL).

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og
særvilkår gjelder foran vilkårene.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


1  Hvem forsikringen gjelder for,

   når den trer i kraft og innledende

   forutsetninger for dens gyldighet.

1.1 Ansvarsforsikringen gjelder for den som er nevnt
   i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/-
   fører av motorvognen.
   For Rettshjelpforsikring - se pkt. 13.1.
 
1.2 Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den
   som er angitt i forsikringsbeviset - forsikrings-
   takeren.

1.3 I de tilfeller andre også er omfattet av
   forsikringen, vil det gå frem av det enkelte
   vilkårspunkt eller av særvilkår.

1.4 Panthaver eller annen som har økonomisk interesse 
   i motorvognen er bare omfattet når denne mottar
   særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette.

1.5 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for
   næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i
   Norge. Registrert motorvogn skal være registrert i
   Norge.

1.6 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel
   gjelder forsikringen som var i kraft på over-
   takelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny
   eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har
   tegnet forsikring.

   I henhold til fullmakt opphører forsikringen når
   det i det sentrale motorvognregister fremkommer at
   kjøretøyet er solgt, vraket eller stjålet, se
   forsikringsbeviset.

   I henhold til fullmakt opphører ansvars-
   forsikringen når det i det sentrale motorvogn-
   register fremkommer at kjøretøyet er avregistrert,
   se forsikringsbeviset.

1.7 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt,
   men tidligst når den er notert av Selskapets
   representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst
   når kjøperen overtar den økonomiske risiko.

   Forsikringstiden er den tiden den avtalte
   forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes
   normalt for ett år av gangen.

FAL par. 7-1 er fraveket til fordel for vilkårenes
pkt 1.1 - 1.6.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


2 Hvor forsikringen gjelder 

Forsikringen gjelder i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS) og Sveits.

Forsikringen gjelder også for reiser av inntil 3
måneders varighet i de øvrige landene i Europa som er
omfattet av Grønt Kort, samt Israel og Tyrkia.

Rettshjelpforsikring gjelder i Norden. 

Særvilkår gjelder i samme geografiske område som den
dekningen det er tilknyttet dersom ikke annet fremgår
av særvilkåret.


NB!

  Land utenfor EØS krever fremvisning av gyldig Grønt
  kort for å tillate grensepassering.

  I EØS-området er det ikke grensekontroll av gyldig
  ansvarsforsikring, men det kan kreves dokumentasjon
  ved landeveiskontroller og trafikkuhell.

  Mer informasjon kan gis av If Skadeforsikring
  telefon 02400 (fra utlandet +47 980 02400)
  (www.if.no) eller Trafikkforsikringsforeningen
  (www.tff.no).


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


3  Hva forsikringen kan omfatte

   Av forsikringsbeviset fremgår hvilke deler av
   dette punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.1 Ansvarsforsikring

   Selskapet dekker erstatningsansvar etter
   bilansvarsloven (BAL) - ubegrenset beløp ved
   personskade og inntil kr 10 000 000 ved skade på
   ting.
   
   Utenfor Norge omfatter forsikringen erstatnings-
   ansvar etter skadestedets lovgivning for
   bilansvar. Innenfor Det europeiske økonomiske
   samarbeidsområdet (EØS), dekkes etter norske
   regler dersom dette gir høyere dekning. Det samme
   gjelder også utenfor EØS-området for
   personskadeerstatning til fører og passasjerer i
   den forsikrede motorvognen som har vanlig bosted i
   Norden. Haikere er unntatt.

   Ansvarsforsikringen omfatter også Rettshjelp for
   personlig bruker/eier av motorvogn - se pkt 13.

3.2 Vognskadeforsikring (brann-, brann/tyveri-,
   delkasko- eller kaskoforsikring).

   Hvilke typer skader som de forskjellige former
   For vognskadeforsikring dekker, fremgår av
   punktene 3.2.1 - 3.2.3.
 
   Vognskadeforsikringen omfatter:

   a) Motorvognen
    Forsikringen omfatter motorvogn med det
    kjennemerke og den modellbetegnelse som er
    beskrevet i forsikringsbeviset, samt utstyr som
    var montert av forhandler/annet monterings
    verksted før motorvognen ble levert som ny til
    kunde.
   
    For elbil/ladbar hybrid omfatter forsikringen
    også ladekabel som bilen seriemessig leveres
    med. Fast installasjon i bygning omfattes ikke.

   b) Dekk og felger
    Forsikringen omfatter ett sett sommerhjul og
    ett sett vinterhjul med samme type felg i samme
    antall og dimensjon som motorvognen ble levert
    med som ny.

   c) Sikkerhetsutrustning  
    Forsikringen omfatter
    - barnesete, FG-godkjent bilalarm,
     varseltrekant, vanlig førstehjelpsutstyr,
     brannslokningsapparat,
    - for forsikret motorsykkel/moped/snøscooter
     også personlig verneutstyr.

   d) Tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk.
    Forsikringen omfatter - begrenset til kr 20 000
    (førsterisiko)
    - dekor/reklametekst og lakkering ut over
     motorvognens seriemessige utførelse,
    - radio, og musikk/bilde-anlegg ut over det
     som er nevnt i pkt 3.2 a,
    - fast montert datautstyr for bruk i
     motorvognen, 
    - annen hurtigladekabel/ladeskap til el
     /hybridbil enn motorvognen ble seriemessig
     levert med,
    - annet lovlig fast montert tilleggsutstyr.

    Forsikringssummen kan utvides ved
    tilleggsavtale.

    Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt,
    erstattes ikke med mer enn 50% av motorvognens
    gjenanskaffelsesverdi etter punkt 3.2 a),
    umiddelbart før skaden inntraff.

3.2.1 Brannforsikring
    Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag,
    eksplosjon.

    Det regnes ikke som brannskade etter dette
    punkt når slik skade er følge av tyveri.

    Kortslutning i batterier alene og oppheting
    som følge av dette eller annen årsak, og som
    ikke fører til åpen ild, regnes ikke som brann-
    eller eksplosjonsskade etter dette punkt.

3.2.2 Tyveriforsikring
    Gjelder tap av motorvognen, samt annen fysisk
    skade på den, som følge av tyveri, brukstyveri
    eller forsøk på tyveri.

    I tillegg dekkes hærverk på bil/tilhenger når
    det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk
    på å stjele motorvognen.(Gjelder ikke
    motorsykkel/moped/snøscooter.)

    Det ansees ikke som tyveri om den skyldige
    tilhører sikredes husstand eller er ansatt
    sjåfør (jf straffelovens par. 342).

    Forsikringen omfatter også underslag (jf
    straffelovens par. 324) av motorvogn ved
    prøvekjøring for salg av den når salget er
    annonsert i annonsemedier.

3.2.3 Delkaskoforsikring
    Gjelder skade som nevnt i pkt 3.2.1, 3.2.2 og
    vognskade inntruffet under ferge-/biltogtran-
    sport.

3.2.4 Kaskoforsikring
    Gjelder skade som er nevnt i pkt 3.2.3, og skade
    på motorvognen oppstått ved sammenstøt,
    utforkjøring, velting, hærverk, feilfylling av
    drivstoff og dessuten for skade som følge av
    annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

3.3 Transport etter skade. 
   Ved skade som er erstatningsmessig etter pkt
   3.2.1 til 3.2.4 og forsikringsavtalen omfatter
   punktet, erstattes også rimelige omkostninger ved
   nødvendig transport av motorvogn som ikke er
   kjørbar, fra skadestedet til nærmeste reparasjons-
   verksted som kan reparere skaden. 
   For snøscooter samt 3- og 4- hjuls terreng-
   kjøretøy erstattes transportomkostningene med 
   50%, begrenset til halvparten av erstatnings-
   beløpet når skaden er større enn egenandelen.
   Andre utgifter til transport dekkes ikke.

3.4 Veihjelp
   Se forsikringsvilkåret for Veihjelp (VEIH) mer
   informasjon om dekning, og for kontakttelefonnumre
   og opplysninger om rekvirering av assistanse.
  
3.5 Bagasje i bil
   (Gjelder ikke tilhenger, campingtilhenger, moped,
   motorsykkel, snøscooter.) Når det er avtalt
   kaskoforsikring, omfatter forsikringen også tyveri
   av bagasje fra bil samt bagasje som skades når
   bilen har vært utsatt for en skade som avsluttes
   med utbetaling under kaskoforsikringen. Bagasjen
   kan tilhøre rettmessig fører, dennes faste
   husstand eller arbeidsgiver. Erstatningen er
   begrenset til kr 10 000 (førsterisiko). Penger,
   verdipapirer o.l. dekkes ikke.

3.6 Fører- og passasjerulykkesforsikring
   Forsikringsvilkårene for fører- og evt. passa-
   sjerulykkesforsikring fremgår av pkt 10.

3.7 Leiebilkostnad.
   Forsikringsvilkårene for leiebilforsikring
   fremgår av pkt 12.

3.8 Glasskadedekning
   Dekker skifte eller reparasjon av motorvognens
   utvendige vindusruter av glass/ plexiglass i kupe,
   førerhus og lasterom ved bruddskade som skyldes en
   tilfeldig, plutselig hendelse.

   Ved skifte av glassruter er erstatningen begrenset
   til 50 % av gjenanskaffelsesverdien av motorvognen
   slik som den er beskrevet under pkt. 6,
   umiddelbart før skaden inntraff.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


4   Hvilke begrensninger som gjelder

4.1  Forsikringen omfatter ikke skade 

4.1.1 voldt ved forsett.

4.1.2 som er fremkalt ved grov uaktsomhet. Det
    avgjøres under hensyn til skyldgraden og
    omstendighetene for øvrig om Selskapet skal
    betale noe og i tilfelle hvor mye.

4.1.3 oppstått når motorvognen blir kjørt av en
    person som er påvirket av berusende eller
    bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste
    eller burde vite det.

4.1.4 når premien ikke er betalt (jf. FAL par. 5-2).
    Erstatning etter ansvarsforsikringen til
    forsikringstaker eller den som kan identifiseres
    med forsikringstaker, bortfaller også.

4.2  Forsikringen omfatter heller ikke erstatning for 

4.2.1 skade som importør, selger eller reparatør er
    ansvarlig for etter lov, forskrift eller avgitt
    garanti. Fører sikredes krav ikke frem, og
    skaden ellers er erstatningsmessig, dekker
    Selskapet likevel skaden og trer inn i kravet.

4.2.2 verdiforringelse

4.2.3 tap av arbeidsfortjeneste

4.2.4 avsavn

4.2.5 maskinskade (skade på motor, gir og kraft-
    overføring), med mindre den er oppstått i
    direkte forbindelse med annen erstatnings-
    messig vognskade.

4.2.6 skade på elektroniske komponenter (datahjerner
    Og andre styrings- eller kontrollinnretninger)
    når motorvognen ikke samtidig er blitt utsatt
    for skader nevnt i pkt 3.2.1 (brann), 3.2.2
    (tyveri) eller skade på motorvognen oppstått ved
    sammenstøt, utforkjøring, velting eller hærverk.

4.2.7 ansvar som sikrede pådrar seg for skade på
    gods som blir ført med motorvognen ut over
    bestemmelsene i BAL.

4.2.8 skade som oppstår når motorvognen er rekvirert
    av offentlig myndighet.

4.2.9 skade på motorvogn som er trimmet/tunet eller 
    hvor software er endret, og hvor dette ikke er
    godkjent av Statens Vegvesen.

4.2.10 gjenstander som er kjøpt, eller mottatt som 
    gave, utenfor Norge og som ikke er deklarert ved
    innførsel i henhold til gjeldende regelverk. Se
    Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter.

4.3  Endring av risiko 
    Forbehold om å redusere erstatningen eller
    Selskapets ansvar ved endring av risikoen.
    Endres Selskapets risiko for skader i forhold
    til den avtalen som er angitt i forsikrings-
    beviset, plikter forsikringstakeren straks å
    underrette Selskapet, også i forsikringstiden.

    Unnlatelse vil kunne få betydning for
    Selskapets ansvar ved oppstått skade. Ved hver
    fornyelse gjelder i tillegg en egen opplysnings-
    plikt om de samme forholdene (jf FAL par. 4-1). 

    Ved følgende endring av risiko tar selskapet
    forbehold om å være helt fri for ansvar 
    (FAL par. 4-6):

4.3.1 skade som oppstår ved kjøring på avsperret
    område (bane eller landevei) ved deltakelse i
    eller trening til hastighetsløp eller
    fartsprøver eller ved annen kjøring på slike
    steder selv om det ikke måles hastighet under
    kjøringen. Det samme gjelder for kjøring på
    veistrekninger som inngår eller har inngått i
    baner for hastighetskonkurranser når det må
    betales avgift for adgang til denne bane- eller
    veistrekningen. Forsikringen gjelder allikevel
    slik kjøring når den er ledd i obligatorisk
    opplæring til førerkort eller for glattkjørings-
    trening arrangert i Norge av KNA, NAF, MA eller
    autorisert trafikkskole.

4.3.2 skade på motorvognen, som følge av bruk av
    motorvognen til snøbrøyting, ved bruk av egen
    vinsj eller under terreng- kjøring. For
    snøscooter samt 3- og 4-hjuls terrengmotorsykkel
    omfatter forsikringen også slike skader.

4.3.3 skade på motorvognen som følge av bruk på
    islagt vann/sjø/elv utenfor vei/trasse merket av
    offentlig myndighet for slik kjøring.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


5   Endring av risiko der erstatning eller ansvar
    
    etter skade kan bli forholdsmessig nedsatt og

    Sikkerhetsforskrifter

5.1  Følgene av å unnlate å gi Selskapet beskjed om  
    endringer av risikoen som betinger høyere pris
    enn den som er betalt, er:
    - Ved skade begrenses Selskapets ansvar til 
     forholdet mellom hva som er betalt og hva 
     som skulle vært betalt.
    - Ved ansvarsskade har selskapet tilsvarende 
     regressrett ovenfor forsikringstaker.

    Hvilke tilfeller 5.1 omfatter:

5.1.1 Overskridelse av den avtalte kjørelengde.

    Ved skade blir kilometerstand på skade-
    tidspunktet sammenholdt med de kilometer-
    begrensninger som fremgår av forsikringsbeviset
    og tidspunkt for disse avlesninger, uavhengig av
    forsikringsavtalens gyldighetsperiode.

    Konstateres overskridelse, anses denne i sin
    helhet å ha funnet sted i inneværende forsik-
    ringsår.

    Forsikringstaker har i tillegg plikt til å
    betale premie for korrekt årlig kjørelengde-
    intervall for hele inneværende forsikringsår
    selv om meddelelse om overskridelse og
    påfølgende korreksjon skjer etter at den avtalte
    kjørelengde faktisk er overskredet.

5.1.2 Endring av motorytelse/ombygging der endringen/
    ombyggingen er godkjent av Statens Vegvesen men
    selskapet ikke har mottatt melding om
    endringen/ombyggingen.

5.1.3 Anvendelse av motorvognen som strider mot
    forutsetninger gitt i forsikringsbeviset.

5.1.4 Når det i forsikringsbeviset er angitt alder
    for yngste fører og føreren i skadeøyeblikket er
    yngre, og denne lavere alder ville gitt
    premietillegg når dette ikke etter forsikrings-
    avtalen reguleres med høyere egenandel.

5.1.5 Endring av andre avtalte forutsetninger for 
    reduksjon av forsikringspremien. Hvilke
    forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av
    forsikringsbeviset.

5.1.6 Montering av sidevogn på motorsykkel.


5.2  Sikkerhetsforskrifter.

    Forsikringen er overtatt på betingelse av at de
    fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid
    overholdes. Har sikrede forsømt å overholde
    sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir
    overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis
    uten ansvar (jf FAL par. 4-8).

5.2.1 Sikkerhetsforskrift vedlikehold

    Motorvognen skal tilfredsstille kravene gitt i
    forskrift om bruk av kjøretøy og fabrikantens/
    leverandørens anbefalinger, både med hensyn til
    utførelse og vedlikehold. Herunder ligger også 
    minimumskrav for lovlig mønsterdybde 
    på dekk.

    Dette skal kunne dokumenteres ovenfor Selskapet.


5.2.2 Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk/underslag

    - Bil skal holdes lukket og låst når det ikke
     er personer i den.

    - Motorsykkel, moped og snøscooter skal minst
     være låst med original(e) lås(er) når det
     ikke er personer på den.

    - Bagasje skal oppbevares innelåst i bilen
     eller i låst takboks.

    - Nøkkel skal oppbevares betryggende og borte
     fra motorvognen, og tenningen skal være slått
     av.

    - I forbindelse med prøvekjøring for salg av
     motorvognen skal eier, eller den han har
     bemyndiget til å bistå med salget:

     - ha nøkkel i sin besittelse, eller 

     - være med i motorvognen, eller

     - kreve legitimasjon av potensiell kjøper
      før den overlastes kjøperen. Legitimasjon
      skal være enten gyldig førerkort eller pass
      eller tilsvarende identifikasjon. Selger
      skal ta kopi av/avfotografere
      legitimasjonen. Selger skal også notere
      potensiell kjøpers telefonnummer.

      Tilsvarende gjelder også når motorvognen
      selges gjennom kommisjonssalg.
    
      Ved anmeldt underslag skal kopier av fører-
      kortet eller tilleggsinformasjonen
      innleveres Selskapet sammen med
      skademeldingen og potensiell kjøpers
      telefonnummer og kopi av annonse eller
      referanse til internettannonse.

    - Verneutstyr til MC, moped og snøscooter skal
     være nedlåst i fastlåste/-boltede vesker/rom
     eller fastlåst til motorvognen. Nøkkel skal
     oppbevares borte fra motorvognen.

    - Vognkort del II skal oppbevares betryggende
     og borte fra motorvognen.

    - Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk,
     eller andre deler av motorvognen som er
     midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst

     - bygning, eller 
     - rom i bygning, eller 
     - motorvogn. 

     Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal
     ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor
     motorvogn, men i garasjeanlegg, i felles-
     garasje eller i fellesbod/-rom, være
     fastlåst/- boltet til vegg, tak eller gulv.

    - Følgende gjenstander skal, når motorvognen
     forlates, befinne seg i separat, lukket
     bagasjerom uten vinduer: Mobiltelefon, løse
     datautstyr og tilbehør, kamerautstyr, ting av
     edelt metall, perler, edle stener og pels.

5.2.3 Sikkerhetsforskrift bruk

    - Motorvognens fører skal ha de førerkort,
     kjøresedler, bevis og sertifikater
     myndighetene krever for den klasse og
     brukstype motorvognen tilhører.

    - Under øvelseskjøring med motorvognen skal
     de krav som vegtrafikkloven og stedlige
     politi- myndigheter stiller, være oppfylt.

    - Motorvognen skal ikke belastes utover det som
     er angitt i vognkortet.

    - Elektrisk kurs som benyttes til lading av
     elbil/hybridbil ved sikredes bopel/
     hovedladested, skal være sikret med
     overspenningsvern.

5.2.4 I tillegg gjelder sikkerhetsforskrifter
    gitt i de særvilkår som forsikringsavtalen
    omfatter.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


6 Forsikringsverdi/forsikringssum

6.1 Forsikringsverdien for motorvogn som beskrevet i
   pkt 3.2 beregnes etter hva det på skadedagen vil
   koste Selskapet å anskaffe og omregistrere
   tilsvarende - eller i det alt vesentlige til-
   svarende - utstyrt motorvogn/del av samme merke,
   modell, type, årgang, utførelse og stand, - gjen-
   anskaffelsesverdien.

   Den avgiftsklasse forsikret motorvogn var
   godkjent i på skadedagen, legges til grunn for
   vurdering av gjenanskaffelsesverdi.

   Utstyr nevnt under pkt 3.2 c), verdifastsettes som
   i pkt 6.2.

   Spesialutstyr for funksjonshemmet og tilleggs-
   utstyr som tilfredsstiller spesielle yrkesmessige
   behov verdivurderes separat. Forsikringsverdien
   settes til hva det på skadedagen vil koste
   Selskapet å anskaffe tilsvarende - eller i det
   alt vesentlige tilsvarende brukt utstyr -
   gjenanskaffelsesverdien.

6.2 Forsikringsverdien for utstyr og sikkerhets-
   utrustning, når dette skades uten at motorvognen
   er påført totalskade, settes til hva det vil koste
   Selskapet å anskaffe ny tilsvarende - eller i det
   alt vesentlige tilsvarende - ting, på det
   tidspunkt skaden inntraff. Etter ett år fra tingen
   ble kjøpt som ny, kan Selskapet redusere
   forsikringsverdien med:

   - Dekk     25% pr påbegynt år, inntil 100% 
   - Hjelm     20% pr påbegynt år, inntil 80% 
   - Øvrig utstyr 10% pr påbegynt år, inntil 50%

6.3 Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for
   premiefastsettelsen.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


7 Skademelding, skadeoppgjør

  og egenandeler

7.1 Skademelding m.v.
  
7.1.1 Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående
    gi Selskapet melding om skaden. Samtidig skal
    sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er
    tilgjengelige og som Selskapet trenger for å
    beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.
    Dette omfatter også opplysninger som kan hentes
    fra elektronisk eller mekanisk registrerings-
    utstyr i motorvognen, og fra bompengeselskap.

7.1.2 Brann-, tyveri-, hærverk- og personskade skal i
    tillegg umiddelbart meldes til politiet. Andre
    skader skal meldes til politiet hvis Selskapet
    forlanger det.

7.1.3 Ved tyveri av motorvognen kan Selskapet også
    kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende
    denne. Selskapet kan også kreve å få utlevert
    dokumentasjon fra motorvognprodusent importør/
    forhandler som viser produserte og tidligere
    tapte og utmeldte nøkler. I tillegg kan
    Selskapet be om å få innsendt vognkort del II
    tilhørende motorvognen.

7.1.4 Skademelding skal inneholde sikredes fødsels-
    nummer (11 siffer). 

7.1.5 Ved tap av utstyr ut over det motorvognen ble
    levert med som ny, må sikrede legge frem
    dokumentasjon for dette.

7.1.6 Selskapet har ikke plikt til å betale erstat-
    ning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.7 Når Selskapet har betalt erstatning, plikter
    sikrede på anmodning å overdra de erstattede
    gjenstander fri for heftelser.

7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon.

7.2.1 Kan skaden repareres, erstattes reparasjonsom-
    kostningene. Er det etter Selskapets mening ikke
    lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de
    med tilsvarende - eller i det alt vesentlige
    tilsvarende - deler. Hvis reparasjonen skjer ved
    innsetting av nye deler og de utskiftede deler
    er forringet som følge av tidligere ikke
    utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l., gjør
    Selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette.

    For moped, motorsykkel, snøscooter og
    tilhengere inklusive campingvogner gjelder
    følgende tilleggsregel: Består skaden av riper,
    skrammer, småbulker m.v. som ikke har betydning
    for motorvognens funksjon, kan Selskapet
    bestemme at reparasjon ikke skal skje ved
    utskifting av delene. Selskapet avgjør hvorledes
    reparasjonen skal utføres, men sikrede har krav
    på å få tilbakeført motorvognen til samme, -
    eller i det alt vesentlig samme -, funksjonelle
    stand som før skaden inntraff. Som alternativ
    til reparasjon, kan Selskapet i slike tilfeller
    erstatte skaden med et skjønnsmessig fastsatt
    kontantbeløp.

7.2.2 Reparasjon kan bare påbegynnes med Selskapets
    samtykke.
    Ved skade på bilglass (jf pkt 3.2.3) er det 
    ikke nødvendig å innhente samtykke dersom et av
    Selskapets samarbeidende glassverksteder
    anvendes.
    (Se www.if.no eller ring 02400.)

7.2.3 Selskapet avgjør ved hvilket verksted
    reparasjonen skal foretas.
   
7.2.4 Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon
    skal foretas.

7.2.5 Dersom en skadet del ikke lar seg gjenanskaffe
    fordi den er gått ut av produksjon eller ikke
    kan leveres, kan selskapet velge å utbetale en
    kontantsum basert på siste kjente pris på delen.

7.2.6 Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt,
    og foreløpig reparasjon erstattes ikke.

7.2.7 Blir reparasjon foretatt utenom verksted,
    erstattes arbeidspenger med 50% av normalpris på
    verksted.

7.2.8 Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes
    etter fremlagte kvitteringer.

7.3  Oppgjørsregler ved kondemnasjon.

7.3.1 Er motorvognen eller del av den gått tapt,
    eller reparasjon av skaden etter Selskapets
    mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta
    kontant oppgjør, eller erstatte motorvognen/
    delen med en tilsvarende - eller i det alt
    vesentlige tilsvarende - motorvogn/del.

    For motorvogner registrert som person-, varebil
    eller buss gjelder:
    Forsikringstakeren har rett til ny motorvogn
    med samme utstyr som den ble levert med som ny
    dersom
 
    - reparasjonsomkostningene (bergings-
     /transportomkostninger ansees ikke som
     reparasjonskostnader) vil overstige 
     60 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny
     inkludert verdien av fast montert utstyr på 
     skadetidspunktet - og
    - motorvognen ikke har vært kjørt over
     15 000 km, - og
    - skaden inntreffer innen ett år etter at
     motorvognen var registrert som fabrikkny, -og
    - motorvognen ikke er leaset eller anvendt som
     drosje, trafikkskolebil, utleiebil,
     liktransportbil, ambulansebil, utrykningsbil
     eller er skadet under kjøring med
     prøvekjennemerke, - og
    - motorvognen ikke er særskilt registrert som
     turistvogn eller eksportvogn ("tollskilt")
     eller på særskilte kjennemerker for
     diplomatiet (CD).

    Kjøpesummen skal dokumenteres med original
    kjøpekontrakt fra norsk merkeforhandler.

    For motorvogn som ikke er kjøpt igjennom norsk
    merkeforhandler, legges prisen hos norsk
    merkeforhandler for tilsvarende utstyrt ny
    motorvogn til grunn.

    For motorvogn kjøpt uten merverdiavgift, eller
    med merverdiavgiftrefusjon, skal 60% regelen
    regnes i forhold til reparasjonskostnaden uten
    mva.

    Hvis ikke tilsvarende motorvogn gjenkjøpes
    eller dokumentasjon som nevnt foran ikke legges
    frem, foretas oppgjøret etter første ledd, jf
    vilkårets pkt 6.

    Selskapet har adgang til å foreta kontant-
    oppgjør med hva det på skadedagen vil koste
    Selskapet å anskaffe en slik motorvogn.

    Den skadede motorvognen tilfaller Selskapet.

7.3.2 Er utstyr utover det motorvognen ble levert med
    som ny til kunde gått tapt, eller reparasjon av
    dette etter Selskapets mening ikke er lønnsom,
    kan Selskapet foreta kontantoppgjør, eller
    erstatte gjenstanden med en tilsvarende – eller
    i det alt vesentlige tilsvarende - gjenstand.

7.3.3 Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten
    over den skadede motorvognen. Hvis sikrede
    beholder motorvognen, gjøres fradrag for
    vrakverdien og omregistreringsavgiften av denne.

7.4 Egenandeler

   I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel
   som fremgår av punktene nedenfor dersom ikke annen
   egenandel fremgår av særvilkår eller av forsik-
   ringsbeviset. Skal erstatningen avkortes/ settes
   ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket.

   Når deler/gjenstander forsikret på vilkår for
   førsterisiko skades/går tapt samtidig med at
   motorvognen for øvrig påføres skade, foretas
   erstatningsberegningen slik: 

    Etter at skadebeløpet for delene/gjenstandene
    inklusive eventuelt aldersfradrag er fastsatt,
    gjøres følgende beregning:
    - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen,
     og denne forskjellen er større enn
     egenandelen, fratrekkes ikke egenandel for
     skaden på motorvognen.
    - Er skadebeløpet større enn forsikringssummen,
     og denne forskjellen mindre enn egenandelen,
     fratrekkes denne rest i skaden på motorvognen.
    - Er skadebeløpet for delene/gjenstandene lik
     eller mindre enn forsikringssummen, slås
     dette sammen med skadebeløpet for motor-
     vognen og det trekkes en felles egenandel.

   Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle
   erstatning til sikrede i henhold til flere
   forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel -
   den største. Det samme gjelder også hvis
   skadetilfellet fører til fradrag av flere
   egenandeler etter disse vilkår. Dette gjelder ikke
   dersom noe annet fremgår av særvilkår.

7.4.1 Ansvarsskade
    Ingen egenandel, hvis ikke annet fremgår av
    særvilkår eller forsikringsbeviset.

7.4.2 Rettshjelputgifter
    Egenandel kr 4 000 med tillegg av 20% av det
    overskytende. Det trekkes bare en egenandel for
    hver tvist selv om det er flere parter på samme
    side.

7.4.3 Brann- og tyveriskade
    Egenandel kr 4 000, hvis ikke annet fremgår av
    særvilkår eller forsikringsbeviset.
    
7.4.4 Glassruteskade
    Egenandel kr 2 000 ved skifte av ruten, hvis
    ikke annet fremgår av særvilkår eller
    forsikringsbeviset.

7.4.5 Annen vognskade 
    Egenandel kr 4 000, hvis ikke annet fremgår av
    særvilkår eller forsikringsbeviset. 
    
    Egenandelen reduseres med kr 4 000 ved skade
    som skyldes påkjørsel av dyr som går løse på
    vei, forutsatt at forholdet omgående er blitt
    rapportert til politimyndighet eller viltnemnd
    på stedet.

7.4.6 Veihjelp
    Egenandel kr 500, hvis ikke annet fremgår av
    Veihjelpbeviset eller forsikringsbeviset for
    øvrig.
 
    Det fratrekkes ingen egenandel når: 
    - samme skadetilfelle fører til fradrag
     av egenandel for vognskade. 
    - dersom hendelsen skjer utenfor Norden. 
    - assistansen løses på stedet uten behov for
     transport til verksted eller bergingstasjon.
     Gjelder ikke tom drivstofftank, eller utladet
     driftsbatteri eller bilhjelp hjemme.

7.5 Skjønn
   Ved vognskade kan avgjørelse om følgende Forhold
   tas ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever
   det:
   - Verdifastsettelser.
   - Skadeansettelse.
   Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får
   i så fall anvendelse.
   Skjønnet kan ikke med bindende virkning for
   partene ta stilling til skadeårsak og andre
   faktiske forhold som er avgjørende for
   Selskapets ansvar.

7.6 Ting som kommer til rette
   Kommer ting til rette etter at erstatning er
   betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot
   å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom
   han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig
   beskjed om dette innen 21 dager etter at Selskapet
   har avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet
   til rette. Innen samme frist må erstatningen være
   tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen
   Selskapet.

7.7 Regress
   Har Selskapet måttet foreta utbetaling for
   dekning av skade som det etter forsikrings-
   vilkårene ikke svarer for eller hvis premien ikke
   var betalt, plikter sikrede eller den ansvarlige å
   betale beløpet tilbake til Selskapet. Det samme
   gjelder i den utstrekning sikrede har gitt
   uriktige opplysninger om motorvognens tilstand i
   forbindelse med skade.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


8 Identifikasjon

  Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis
  bortfaller som følge av sikredes handlinger eller
  unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende
  handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som
  med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for
  motorvognen.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


9 Premiereduksjon og premietillegg

  (Bonus/malus)

  Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det
  regnes bonus/malus for motorvognen, gjelder dette
  punkt for forsikringen.

  Bonus/malus er et premierings- og belastningssystem
  avhengig av skadeforløp på den enkelte forsikrings-
  avtale.

  Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke deler av
  forsikringspremien hvor bonus/malus beregnes.

  Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing
  leieren. Eier/leier må opparbeide en bonusrett for
  hver motorvogn.

  Dersom bonus (herunder startbonus) er fastsatt på
  grunnlag av feilaktige opplysninger fra forsik-
  ringstakeren, vil erstatningen ved skade bli
  redusert på samme måte som beskrevet i pkt 5.1.

9.1 Premiereduksjon ved skadefrihet og konsekvenser 
   ved skade

   Etter et skadefritt forsikringsår økes bonus
   etter de til en hver tid gjeldende regler for
   premiefastsettelse i Selskapet. Maksimal bonus
   fremgår også av de samme regler. Ved skade
   reduseres bonus neste forsikringsår etter de samme
   regler, hvoretter bonus igjen økes hvert skadefrie
   forsikringsår som nevnt i forrige avsnitt.

9.2 Bonusreduserende skader

   Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle
   som kan føre til utbetaling av erstatning under en
   eller flere av de bonusberettigede forsikringer.
   Brann-, tyveri-, glassrute-, naturskade og
   transportskade samt bruk av Veihjelpforsikring er
   ikke bonusreduserende. Med naturskade forstås
   skade som direkte skyldes skred, storm, flom,
   eller stormflo, slik disse defineres av Norsk
   Naturskadepool.
   Bonus vil heller ikke bli redusert ved skade som
   skyldes påkjørsel av dyr som går løse på vei, når
   forholdet omgående har blitt rapportert til
   politimyndighet eller viltnemnd på stedet.

   En bonusreduserende skade vil føre til bonus-
   reduksjon ved registrering av skaden med virkning
   på premien senest ved førstkommende hovedforfall.
   Hvis skadetilfellet ikke fører til utbetaling
   under noen av de bonusberettigede forsikringer,
   vil bonus bli gjenopprettet straks dette er klart.
   Eventuelt for mye innkrevd premie vil bli
   tilbakebetalt.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


10 Fører- og passasjerulykkesforsikring

10.1 Definisjoner

10.1.1 Forsikrede

    Forsikrede er den persons liv eller helse
    forsikringen knytter seg til. Se pkt 10.2.

10.1.2 Forsikringstiden
    Forsikringstiden er den tiden den avtalte
    forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes
    for ett år av gangen.

10.1.3 Forsikringssum

    Forsikringssum er det maksimale beløp som
    utbetales ved et forsikringstilfelle og som
    fremkommer av pkt 10.5.1.

10.1.4 Forsikringstilfelle

    Et forsikringstilfelle inntreffer når de
    faktiske forutsetningene som utløser rettigheter
    etter forsikringen foreligger.

10.1.5 Medisinsk invaliditet

    Med medisinsk invaliditet menes den fysiske
    varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt
    skade erfaringsvis forårsaker. Den medisinske
    invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av
    invaliditetstabellene gitt av Sosial-
    departementet i forskrift av 21.4.1997 nr 373,
    del I par. 2,del II og III. Invaliditetsgraden
    fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne
    til inntektsgivende arbeid (uføregrad),
    fritidsinteresser o.l.

10.1.6 Samboer

    Med samboer forstås:

    - person som avdøde på dødsfallstidspunktet
     levde sammen med i ekteskapsliknende forhold
     hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to
     har hatt samme bolig de siste to årene, eller

    - person som hadde felles barn og felles bolig
     med forsikrede.

    En person regnes likevel ikke som samboer etter
    dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet
    forelå forhold som var til hinder for at lovlig
    ekteskap kunne inngås, eller det er åpenbart at
    faktisk samlivsbrudd har funnet sted på et
    tidligere tidspunkt.

10.1.7 Ulykkesskade

    Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en
    person forårsaket ved en plutselig og forutsett
    ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som
    inntreffer under bruk av motorvognen, som skjer
    i forsikringstiden. Se også pkt 10.4.

10.2 Hvem forsikringen gjelder for

   Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er
   avtalt fører- og passasjerulykkesforsikring,
   omfatter forsikringsavtalen rettmessig fører og
   dennes passasjerer. 

   Under øvelseskjøring ansees både læreren og 
   eleven som førere.

   Forsikringen omfatter ikke passasjer som er med
   motorvognen mot betaling.

10.3 Hvor forsikringen gjelder

   Forsikringen gjelder i det området som er
   fastsatt for ansvarsforsikringen av den motorvogn
   som er nevnt i forsikringsbeviset.

10.4 I hvilke situasjoner forsikringen gjelder

   Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den
   forsikrede person når denne befinner seg i eller
   på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak
   til skaden, svarer Selskapet også for ulykkesskade
   som rammer føreren når denne befinner seg utenfor
   motorvognen som en del av bruken av den.

10.5 Hva forsikringen omfatter

10.5.1 Medisinsk invaliditet

   Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet
   betales det invaliditetserstatning. Retten til
   erstatning inntrer når ulykkesskaden skjer.
   Forsikringssummen er kr 200 000 for hver av de
   forsikrede.
   Erstatningen utgjør en prosentvis andel av
   forsikringssummen tilsvarende den medisinske
   invaliditetsgraden.

10.5.2 Dødsfall

   Hvis forsikrede dør som følge av en ulykkesskade
   som omtalt ovenfor, utbetales dødsfallserstatning.
   Retten til erstatning inntrer på det tidspunktet
   ulykkesskaden skjer. Forsikringssummen er 
   kr 100 000 hvis forsikrede ved sin død, hadde
   ektefelle/registrert partner/samboer i live,
   eller forsørget barn. Har ikke avdøde slike, er
   forsikringssummen kr 20 000.

10.6 Hva forsikringen ikke omfatter

   Følgende begrensninger gjelder:

10.6.1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
 
    Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for
    psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser selv
    om slike kan føres tilbake til en ulykke med den
    forsikrede motorvogn.

10.6.2 Tannskader
 
    Tannskader gir ikke rett til invaliditets-
    erstatning.

10.6.3 Sykdom og andre særlige tilstander
 
    Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som
    skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg,
    for eksempel skader som oppstår i forbindelse
    med epileptisk anfall, bevissthetstap,
    hjerneslag e.l.

    Forsikringen gjelder heller ikke følgende
    tilstander, selv om en ulykkeshendelse er
    utløsende årsak:
    - slagtilfelle 
    - hjerteinfarkt 
    - kreft
    - smertetilstander i rygg, med mindre smertene
     har oppstått som følge av røntgenologisk
     påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet
     skyldes en ulykkeshendelse.

10.6.4 Arr og vansiring
 
    Forsikringen gir ikke rett til utbetaling Ved
    arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på
    mindre enn 15%.

10.6.5 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold

    Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som
    skyldes at den forsikrede:
    - frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse,
     eller
    - er offer for gjengjeldelsesforhold i
     forbindelse med egen deltakelse i straffbar
     handling.

10.6.6 Forsett
 
    Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er
    Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel
    ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder
    eller sinnstilstand ikke kunne forstå
    rekkevidden av sin handling. Med "rekkevidde"
    skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare
    følgen av handlingen, nemlig legemsskaden.
    Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller
    forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse, jf
    FAL par. 13-8.

10.6.7 Uaktsomhet

    Er forsikringstilfellet grovt uaktsomt fremkalt
    og/eller omfanget av det økt som følge av grov
    uaktsomhet, kan Selskapets ansvar settes ned
    eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det bl.a.
    legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om
    forsikrede var i selvselvforskyldt rus, jf FAL
    par. 13-9.

10.7 Skadeoppgjør

10.7.1 Fellesregler

10.7.1.1 Lege- og spesialisterklæringer 

     Den forsikrede og Selskapet har rett til å
     innhente lege- og spesialisterklæringer som
     har betydning for fastsettelsen av grunnlaget
     for erstatningsberegningen. Dersom Selskapet
     finner det nødvendig å innhente legeerklæring
     fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes
     skriftlig. 

     Hvis den forsikrede befinner seg utenfor
     Norge kan Selskapet kreve at forsikrede
     fremstiller seg for lege i Norge for
     vurdering av om vilkårene for erstatning
     foreligger. Legens honorar betales av
     Selskapet.

10.7.1.2 Samvirkende årsaker

     Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis
     andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har
     medvirket til det forhold som gir rett til
     utbetaling under forsikringen.

10.7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den
    beregnes 

10.7.2.1 Medisinsk invaliditet

     Invaliditetserstatningen kommer til
     utbetaling når forsikringstilfellet er
     inntruffet, Selskapet har mottatt kravet med
     nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig
     tid til å kartlegge ansvarsforholdet og
     beregne sitt endelige ansvar.

     Erstatningen fastsettes på grunnlag av den
     invaliditetsgraden som ulykkesskaden
     representerer og forsikringssummen.
     
     Dersom et ulykkestilfelle fører til flere
     skader på samme person, fastsettes
     invaliditetsgraden ut fra en samlet
     vurdering, på samme måte som for yrkesskade
     (kalt reduksjonsmetoden). Dersom
     ulykkesskaden øker en tidligere funksjons-
     nedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk
     invaliditet tilsvarende tidligere funksjons-
     nedsettelse. Når andre forhold medvirker til
     at den medisinske invaliditetsgraden blir
     høyere enn det skaden alene tilsier, ytes
     forholdsmessig erstatning. Se også pkt
     10.7.1.2.

10.7.2.2 Dødsfall

     Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling
     når dødsfallet er inntruffet, Selskapet har
     mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og
     har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvars-
     forholdet og beregne sitt endelige ansvar.

     Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør
     innen to år etter skadedato, betales dødsfall-
     erstatning. Eventuell invaliditetserstatning
     som måtte være forskuddsbetalt for samme
     skade, kommer til fradrag.

     Dør den forsikrede av annen årsak innen to
     år etter at ulykkesskaden inntraff, betales
     verken dødsfall- eller invaliditetserstatning.

     Dør den forsikrede senere enn to år etter at
     ulykkesskaden inntraff, betales ikke
     dødsfallserstatning, men invaliditets-
     erstatning etter den invaliditetsgrad som
     ulykkesskaden ville ha medført.

10.7.3 Hvem utbetalingen går til

10.7.3.1 Medisinsk invaliditet

     Forsikringsutbetalingen tilfaller den
     forsikrede.

10.7.3.2 Dødsfall

     Utbetalingen av forsikringssummen følger 
     bestemmelsene i FAL kap 15:

     Hovedregler:
     Forsikringsutbetalingen tilfaller den
     forsikredes ektefelle/registrerte
     partner/samboer. Har ikke avdøde slike, eller
     er de ikke lenger i live, tilfaller
     utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller
     testament i henhold til arvelovens
     bestemmelser.

     En person anses ikke som ektefelle/
     registrert partner etter avsnittet foran når
     det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for
     eller gitt bevilling til separasjon eller
     skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen
     ikke er rettskraftig eller endelig.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


11  Korttidsforsikring og tilbakebetaling av premie

11.1 For moped, motorsykkel og snøscooter gjelder:
   Hvis forsikringen skal utgå, viser følgende tabell
   hvor mye av forsikringspremien for et helt
   forsikringsår - årspremien - som forbrukes hver av
   årets måneder. For en dag beregnes 1/30 av
   månedens premieandel.

    MÅNED   MOPED/MOTORSYKKEL   SNØSCOOTER
    Januar     3%         15%
    Februar     3%         15%
    Mars      5%         18%
    April      8%         18%
    Mai      11%          8%
    Juni      15%          3%
    Juli      15%          3%
    August     15%          3%
    September   11%          3%
    Oktober     8%          3%
    November    3%          3%
    Desember    3%          8%

   Ikke benyttet forsikringspremie premie
   refunderes. For lite betalt premie, f.eks ved
   terminbetaling, innkreves.

   Ved bytte av moped, motorsykkel og snøscooter,
   godskrives ubrukt premie prosentvis i forhold til
   forsikringstiden uten hensyn til foranstående
   tabell.

11.2 For motorvogner hvor premien er fastsatt på
   bakgrunn av avtalt årlig kjørelengde, og hvor
   risikoen har økt vesentlig i forhold til hva som
   forventes i forhold den avtalte årlige
   kjørelengde, kan selskapet ved beregning av
   premien som skal godskrives forsikringstakeren ved
   oppsigelse, legge følgende til grunn:

   Risikoendringen ansees som vesentlig når utkjørt
   distanse fra inneværende avtaleperiodes begynnelse
   til opphørstidspunktet er mer enn det dobbelte av
   en jevnt fordelt utkjørt distanse gjennom
   forsikringsåret etter tabellen nedenfor.

  
   Virkelig   Ved avtalt maksimal   Årspremien 
   kjørt over  årlig kjørelengde    settes lik
   pr mnd             
   1400 km      8000 km      20000 km/år
   1700 km   12000 km eller lavere  25000 km/år
   2700 km   16000 km eller lavere  30000 km/år
   3400 km   20000 km eller lavere  ubegrenset
   5000 km   25000 km eller lavere  ubegrenset
   7000 km   30000 km eller lavere  ubegrenset

   Hvor mye som er kjørt i forsikringstiden beregnes
   på samme måte som i pkt 5.1.2, 3. ledd.

   Ikke benyttet forsikringspremie premie
   refunderes. For lite betalt premie, f.eks ved
   terminbetaling, innkreves.

11.3 For øvrige motorvogner gjelder Generelle
   vilkårs pkt 7.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


12 Leiebilkostnad

  Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er
  avtalt dekning av leiebilkostnader, gjelder dette
  punkt for forsikringsavtalen.

12.1 Forutsetning for erstatning under dette punkt, er
   at det foreligger tyveri eller det har skjedd en
   erstatningsmessig kaskoskade (se pkt 3.2.1 til
   3.2.4).

   Erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved
   glassruteskade alene.

   Dersom erstatningen for kaskoskade reduseres med
   henvisning til pkt 4.1.2, 4.1.3 eller 5, gjøres
   samme reduksjon gjeldende for leiebildekningen.

   Bruk av leiebil og valg av leiebilfirma skal
   godkjennes av Selskapet på forhånd.

12.2 Erstatningsberegning:

   Leiebil dekkes etter avtale med Selskapet inntil
   kr 350 pr dag. Hvis leiebil ikke benyttes,
   utbetales kr 150 pr. dag.

   Selskapet svarer ikke for ekstra kostnader som
   følge av at det må tas ut leiebil som bruker annen
   type drivstoff, og heller ikke andre ulemper og
   kostnader dette medfører.

12.3 For hvor lang tid betales erstatning:

   Samlet erstatningstid etter pkt 12.3.1 - 12.3.3 er
   i alle tilfeller begrenset til 10 dager.

12.3.1 Ved reparasjon regnes erstatningstiden til
    normal reparasjonstid i følge takstrapport -
    tiden fra reparasjonen er påbegynt til den er
    avsluttet. I tillegg til normal reparasjonstid,
    beregnes et ventetillegg for det antall dager
    det virkelig er ventet, men ikke mer enn normal
    reparasjonstids lengde.

12.3.2 Ved kondemnasjon av hele motorvognen betales
    erstatning for 10 dager.

12.3.3 Ved tyveri regnes erstatningstiden fra og med
    den dag tyveriet ble meldt Selskapet og til
    motorvognen er gjenfunnet. Kommer kjøretøyet til
    rette med erstatningsmessig skade gis i tillegg
    erstatning etter pkt 12.3.1 eller 12.3.2.

12.4 Selskapet svarer ikke for følgene av streik,
   lockout o.l.

12.5 Selskapet trer inn i sikredes eventuelle
   erstatningsrett mot tredjemann.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


13 Rettshjelp

13.1 Utgifter Selskapet dekker

   Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter
   til advokat, registrert rettshjelper, retten,
   sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i
   egenskap av personlig eier, rettmessig bruker
   eller fører av den forsikrede motorvogn. Som
   sikret regnes bare den som er nevnt i
   forsikringsbeviset når tvisten gjelder økonomiske
   forhold knyttet til den forsikrede motorvognen.
   Ved tvist knyttet til bruk av motorvognen er også
   rettmessig bruker/fører sikret.
 
13.2 Tvist etter at motorvognen er solgt

   Dersom den forsikrede motorvogn er solgt, og
   forsikringen opphørte i forbindelse med salget,
   dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i
   egenskap av tidligere eier.

13.3 Selskapet dekker ikke

13.3.1 utgifter ved tvist i saker om personskade, før
    det fra motpart eller motparts
    forsikringsselskap, foreligger skriftlig avslag
    om å dekke sikredes nødvendige og rimelige
    utgifter til juridisk bistand og sak er anlagt
    for de alminnelige domstoler.

13.3.2 rettshjelp for juridiske personer som selskap
    og dødsbo – herunder privat skifte.

13.4 Øvrige bestemmelser for rettshjelp

   Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i
   Generelle Vilkårs pkt 16.