Lukk vindu
TilbakeForsikringsvilkår
Uførhet som følge av utvalgte sykdommer og skader (tillegg til Ulykkesforsikringen)
UFØ1-4

Innhold
Oversikt over forsikringen
1 Definisjoner
2 Hvem som er forsikret
3 Når forsikringen gjelder og hvor lenge den kan beholdes
4 Hva forsikringen omfatter
5 Hva forsikringen ikke omfatter. Begrensninger
6 Skadeoppgjør
7 Avvik fra Generelle vilkårTilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


UFØRHET SOM FØLGE AV 

UTVALGTE SYKDOMMER OG SKADER
Tillegg til Ulykkesforsikring (ULY5)

UFØ1-4 gjelder fra september 2013.
INNHOLD:
OVERSIKT OVER FORSIKRINGEN
1 DEFINISJONER
2 HVEM SOM ER FORSIKRET
3 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER OG HVOR LENGE DEN 
  KAN BEHOLDES
4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
  4.1 Uføreerstatning ved uførhet som følge av 
    bestemte sykdommer, skader og behandlinger
  4.2 Økonomisk førstehjelp
  4.3 Helsetelefonen
5 HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER. BEGRENSNINGER
  5.1 Karenstid
  5.2 Helseforbehold
  5.3 Røyking
  5.4 Forsett
  5.5 Uaktsomhet
  5.6 Skader forårsaket av ulykkesskade
  5.7 Yrkesbegrensninger
  5.8 Økning i uføregrad  
6 SKADEOPPGJØR
  6.1 Generelt
  6.2 Når erstatningen utbetales og hvordan
    den beregnes
  6.3 Hvem utbetalingen går til
7 AVVIK FRA GENERELLE VILKÅR
.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


Oversikt over forsikringen

Denne forsikringen er et tillegg til Ulykkesforsik-
ringens invaliditetsdekning. Den gir utbetaling ved
uførhet og økonomisk førstehjelp ved bestemte
situasjoner (diagnoser, skader eller behandlinger) som
er utløst av sykdom eller ulykke.

Forsikringen omfatter: 
- Avtalt erstatningssum ved uførhet (uføreerstatning)
  hvis forsikrede helt eller delvis taper evnen til å
  ha inntektsgivende arbeid på grunn av forhold som
  nevnt i punkt 4.1. Uførheten må være minst 50 % og 
  den må være varig.
- Erstatning på 100.000 kroner (økonomisk førstehjelp)
  ved sykdom eller skade som nevnt i punkt 4.2.
  ( hvis ikke annet beløp er avtalt)
- Rett til bruk av Helsetelefonen, jf punkt 4.3

Fordi forsikringen blant annet omfatter rett til
utbetaling på grunn av fremtidig sykdom, må det i
forbindelse med kjøpet og eventuell senere økning av
forsikringssum avgis en skriftlig helseerklæring til
Selskapet. 

Selskapets vurdering av helseopplysningene kan føre
til individuelle begrensninger i retten til utbetaling
under forsikringen. Slike begrensninger vil i så fall
fremgå av forsikringsbeviset. Vurderingen vil også 
kunne føre til pristillegg eller at forsikringen blir
avslått i sin helhet.

I tillegg til disse vilkår gjelder:
-  Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 
-  Ulykkesforsikringsvilkår ULY5 
-  Generelle vilkår
-  Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den
  utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene
-  Forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 (FVL).

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder 
foran vilkårene.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


1  Definisjoner

1.1 Ervervsuførhet
   Med ervervsuførhet menes helt eller delvis tap av
   evne til inntektsgivende arbeid. Ervervsuførheten
   fastsettes ut i fra inntektsmulighetene i ethvert
   arbeid som forsikrede kan utføre med sykdommen/ 
   skaden, sammenlignet med inntektsmulighetene
   vedkommende hadde før sykdommen/skaden.

1.2 Forsikrede
   Forsikrede er den person hvis helse forsikringen
   knytter seg til. Se punkt 2.

1.3 Forsikringssum
   Forsikringssum er det beløp som er avtalt for for
   sikringen og som fremkommer av forsikringsbeviset.
   
1.4 Forsikringstaker
   Forsikringstaker er den som ifølge forsikrings-
   beviset har inngått forsikringsavtalen og har 
   råderett over forsikringen. 
   Forsikringstaker må ha vanlig bosted i Norge i 
   henhold til Folkeregisteret. 

1.5 Forsikringstiden
   Forsikringstiden er den tiden den avtalte
   forsikringen er i kraft. Forsikringen fornyes for
   ett år av gangen.

1.6 Forsikringstilfelle
   Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske
   forutsetningene som utløser rettigheter etter
   forsikringen, foreligger.

1.7 ICD-10
   ICD-10 er en forkortelse for Den internasjonale
   statistiske klassifikasjonen av sykdommer og
   beslektede helseproblemer, 10. revisjon med senere
   endringer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon.

1.8 Ulykkesskade 
   Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person
   forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre
   begivenhet, "et ulykkestilfelle", som inntreffer 
   i forsikringstiden.

1.9 Sykdom
   Med sykdom forstås en sykelig endring av helse-
   tilstanden som ikke er å betrakte som ulykkes-
   skade, og som inntreffer i forsikringstiden. 
   En sykdom anses inntruffet på det tidspunkt
   diagnosen er stilt av lege første gang.

   Endret helsetilstand som følge av svangerskap og
   svangerskapsavbrudd, eller plastiske operasjoner
   og liknende skjønnhetsfremmende behandling, regnes
   ikke som sykdom.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


2  Hvem som er forsikret

Forsikringen gjelder for den personen som er angitt som
den forsikrede i forsikringsbeviset. Det er en forutsetning
atforsikrede har bosted i Norge i henhold til Folkeregisteret
og er medlem av norsk folketrygd når forsikringstilfellet
inntreffer. 


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


3  Når forsikringen gjelder og

  hvor lenge den kan beholdes

Forsikringen gjelder for forsikringstilfeller som
inntreffer i forsikringstiden. 

Det er en forutsetning at det avgis en skriftlig 
helseerklæring til Selskapet. Blir ikke helse-
erklæringen innsendt, vil forsikringen opphøre. 
Inntil fullstendig helseerklæring er mottatt av 
Selskapet og karenstiden i punkt 5.1 er omme, 
gjelder forsikringen bare for forsikrings-
tilfeller som skyldes ulykkesskade.

Er ikke forsikringen opphørt tidligere, opphører den ved
utløpet av det forsikringsåret forsikrede fyller 55 år.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


4  Hva forsikringen omfatter

4.1 Uføreerstatning ved uførhet som følge av bestemte
   sykdommer, skader og behandlinger

   Denne delen av forsikringen gir rett til engangs-
   utbetaling (uføreerstatning) hvis forsikrede blir
   minst 50 % ervervsufør som følge av sykdom, skade
   eller behandling som beskrevet i bokstav a) til og
   med t) nedenfor.
   
   Forsikringstilfellet inntreffer når den forsikrede 
   har vært minst 50 % ervervsufør i et sammenhengende 
   tidsrom på 2 år etter fylte 18 år. Det er en forut-
   setning at forsikringstilfellet skjer i forsikrings-
   tiden og at uførheten er vurdert varig.

   Er forsikringen opphørt på grunn av forsikredes
   alder i henhold til punkt 3, er det tilstrekkelig at
   de to årene er påbegynt innenfor forsikringstiden.

   Avtalt forsikringssum ved 100 % uførhet fremgår 
   av forsikringsbeviset. Utbetalingens størrelse
   avhenger av uføregraden, jf punkt 6.2.1. Ved hver
   fornyelse av forsikringen frem til og med det 
   forsikringsår forsikrede fyller 50 år, oppjusteres
   forsikringssummen i takt med økningen av folke-
   trygdens grunnbeløp (G-regulering). 
   Ved hver fornyelse etter fylte 50 år nedjusteres
   forsikringssummen med 10 % av siste forsikringsårs
   forsikringssum.

   Det er forsikringssummen på det tidspunktet for-
   sikringstilfellet inntreffer, som legges til grunn
   for beregningen av uføreerstatningen.

   Nærmere beskrivelse

   a) Kreft

   Ondartet svulst bekreftet ved vevsprøve,
   blodkreft (leukemi), ondartet svulst i lymfatisk
   vev (maligne lymfomer) og ondartet føflekksvulst
   (maligne melanomer).

   Diagnosen må samsvare med kodene fra og med C00
   til og med C43 eller fra og med C45 til og med C97.

   Forsikringen omfatter ikke vanlig hudkreft eller
   forstadier til kreft (henholdsvis kode C44 og 
   kodegruppe D i ICD-10).

   b) Hjernesvulst
 
   Intracranielle svulster som krever operasjon. 

   Diagnosen må samsvare med kode D 32.0, D33.0, D33.1,
   D33.2,D33.3, D35.2, D35.3, D35.4, D42.0, D43.0,D43.1,
   D43.2, D43.3, D44.3, D44.4 eller D44.5 i ICD-10, og
   være bekreftet av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi.

   c) Schizofreni

   Diagnosen må oppfylle gjeldende diagnosekriterier
   og samsvare med kode F20 i ICD- 10, og være
   bekreftet av spesialist i psykiatri.

   d) Motorneuronsykdom

   Motorneuronsykdom av ukjent årsak. Omfatter
   diagnosene amyotrofisk lateralsklerose (ALS),
   primær lateralsklerose, progressiv spinal-
   muskelatrofi og progressiv bulbærparese.

   Diagnosen må samsvare med kode G12.2 i ICD-10 
   og være bekreftet av spesialist i nevrologi.

   e) Parkinson

   Gradvis svinn av nerveceller som bruker signal-
   stoffet dopamin, et stoff som er viktig for
   kontroll av bevegelser.

   Diagnosen må samsvare med kode G20 i ICD-10 
   og være bekreftet av spesialist i nevrologi.

   f) Alzheimer
   Generelle demenskriterier må være oppfylt og 
   det må foreligge spesifikke problemer med ord-
   og/eller tallforståelse (afasi, agrafi, aleksi,
   akalkuli) eller bevegelse av hender/føtter
   (apraksi).

   Diagnosen må i samsvare med kode G30.0,
   G30.8 eller G30.9 i ICD-10, og være bekreftet 
   av spesialist i nevrologi eller geriatri.

   g) Multippel sklerose (MS)

   Typiske nevrologiske utfall må ha vart i mer 
   enn 6 måneder eller forekommet ved mer enn ett
   tilfelle, og diagnosen må være bekreftet ved
   typiske symptomer, analyse av spinalvæske og 
   MR-undersøkelse.

   Diagnosen må i samsvare med kode G35 i ICD-10,
   og må være bekreftet av spesialist i nevrologi.


   h) Epilepsi

   Gjentatte anfall med generaliserte kramper og
   nedsatt bevissthet som følge av forstyrret
   elektrisk aktivitet i hjernen. Diagnosen må være
   bekreftet med EEG.

   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode G40 
   i ICD-10, og være bekreftet av spesialist i
   nevrologi.

   i) Hjerneslag

   Blødning eller blodpropp i hjernen som medfører
   lammelser i ben eller arm eller taleforstyrrelser
   som varer i mer enn 6 uker. Skaden må kunne
   påvises ved CT eller MR .

   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode I60,
   I61, I62 eller I63 i ICD-10 og være bekreftet av
   spesialist i nevrologi.

   j) Hjerteinfarkt

   Skade av hjertemuskulatur som følge av sviktende
   blodtilførsel til dette området. 

   Diagnosen må være stilt ved et sykehus i henhold
   til gjeldende diagnosekriterier for kode I21, I22
   eller I23 i ICD-10.

   k) Utposning på hovedpulsåren (aorta aneurisme)

   Gjennomført åpen operasjon med erstatning av syk
   del (aneurisme) av hovedpulsåren (aorta).
   
   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode I71 i
   ICD-10.

   l) Chrons sykdom og ulcerøs colitt

   Kroniske inflammatoriske tarmsykdommer som må
   være bekreftet med røntgenologiske eller endosko-
   piske forandringer og sikre histopatologiske funn.

   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode K50
   eller K51 i ICD-10.

   m) Reumatoid artritt 

   Kronisk inflammatorisk leddsykdom som fører til
   ødeleggelse av ledd. Diagnosen må være stilt i
   henhold til gjeldende diagnosekriterier.

   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode M05
   eller M06 i ICD-10 og være bekreftet av spesialist
   i reumatologi.

   n) Nyresvikt

   Nedsatt nyrefunksjon som krever dialyse.

   Diagnosen må i tillegg samsvare med kode N17, N18
   eller N19 i ICD-10 og være bekreftet av spesialist
   i nyresykdommer.

   o) Alvorlig synstap

   Varig synstap på begge øyne hvor synsstyrken på
   beste øye med beste korreksjon er 1/50 eller
   dårligere. Synstapet må være bekreftet av
   spesialist i øyensykdommer.

   p) Alvorlig hørselstap

   Varig hørselstap på 60dB eller mer i tale-
   frekvensområdet (500 - 2000 Hz) på begge ører
   og med beste korreksjon. Hørselstapet må være
   bekreftet av spesialist i øre-nese-halssykdommer.

   q) Alvorlig brannskade

   Annen grads forbrenning på minst 15 % av kropps-
   overflaten eller tredje grads forbrenning på 
   minst 10 % av kropps-overflaten.

   r) Amputasjon av 

     - fot ved ankelleddet, eller større del av 
      benet
     - hånd ved håndleddet, eller større del av 
      armen

   s) Ryggmargsskade 

   Skade i ryggmarg som medfører lammelser i 
   ben eller armer. Skaden må kunne verifiseres ved 
   objektive funn. Psykogene lammelser omfattes ikke.

   t) Transplantasjon

   Gjennomført transplantasjon av hjerte, lever,
   lunge, nyre eller benmarg. Autotransplantasjon
   (organ som blir transplantert tilbake igjen i
   samme person) dekkes ikke.

   Transplantasjonen må være gjennomført i Norge,
   eller initiert av offentlig norsk helsevesen.

   u) Hjerteoperasjon

   Gjennomført åpen hjerteoperasjon.Inngrepet gir
   ikke gi rett til utbetaling dersom formålet med
   operasjonen er å bedre blodforsyningen til
   hjertemuskelen (by-pass) og det tidligere er
   utbetalt erstatning for diagnosen «hjerteinfarkt».


4.2 Økonomisk førstehjelp

   Denne delen av forsikringen gir rett til engangs-
   utbetaling (økonomisk førstehjelp) hvis forsikrede
   får en av de sykdommer,skader og behandlinger 
   definert under punkt 4.1 a til 4.1 u.

   Forsikringstilfellet må skje i forsikringstiden
   og inntreffer:
    ved sykdom:   når diagnose stilles av lege 
             første gang
    ved skade:    når skaden skjer 
    ved behandling: når behandlingen utføres.

   Forsikrede må være i live 24 timer etter at
   forsikringstilfellet inntraff.

   Forsikringen gir rett til økonomisk førstehjelp
   en gang innenfor hver bokstavgruppe i løpet av
   forsikringsavtalens varighet. Dersom en sykdom
   eller hendelse faller inn under mer enn en
   bokstavgruppe, gir forsikringen likevel bare rett
   til økonomisk førstehjelp for en av dem.

   Økonomisk førstehjelp er en standardisert 
   utbetaling til dekning av merkostnader som følge
   av sykdommen/skaden. Det kreves ikke dokumentasjon
   for påløpte merkostnader.
   
   Forsikringssummen er på 100.000 kroner(reguleres ikke.
   Dersom høyere sum er avtalt, fremgår dette av
   forsikringsbeviset. Forsikringssummen reguleres da på
   samme måte som i punkt 4.1. 


4.3 Helsetelefonen

   Forsikringen gir husstanden rett til å bruke 
   Helsetelefonen. Dette er en døgnåpen rådgivnings-
   tjeneste, som gir svar på sykdoms- og 
   helserelaterte spørsmål.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


5 Hva forsikringen ikke omfatter.

  Begrensninger

5.1 Karenstid

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
   sykdom som er blitt påvist eller har vist tegn
   og/eller symptom i perioden fra kjøpet av
   forsikringen frem til 3 måneder (karenstid) etter
   at innsendt fullstendig helseerklæring er mottatt
   av Selskapet.

   Ved eventuell senere forhøyelse av forsikringssum
   starter ny karenstid for forhøyelsen.

5.2 Helseforbehold

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
   forhold som Selskapet har reservert seg mot i
   forsikringsbeviset.

5.3 Røyking

   Røyking har betydning for prisen på forsikringen.
   Har forsikrede begynt å røyke daglig, uten å melde
   fra om dette til Selskapet, kan erstatningen bli 
   redusert i henhold til FAL § 13-7.

5.4 Forsett

   Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt er
   Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel
   ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder
   eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden
   av sin handling.

5.5 Uaktsomhet

   Er forsikringstilfellet fremkalt og/eller omfan-
   get av det økt som følge av grov uaktsomhet, kan
   Selskapets ansvar settes ned eller falle bort.
   Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på
   skyldgraden, skadeforløpet og eventuell selvfor-
   skyldt rus, jf FAL § 13-9.

5.6 Skader forårsaket av ulykkesskade

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
   skader som er forårsaket av ulykkesskader som er
   unntatt under den avtalte Ulykkesforsikringen.
   Ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand
   eller anlegg som følge av en av de sykdommene som
   står oppført i punkt 4, gir likevel rett til
   utbetaling for uførhet og økonomisk førstehjelp
   forutsatt at sykdommen er omfattet av forsik-
   ringen.

5.7 Yrkesbegrensninger

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved
   forsikringstilfeller som inntreffer som følge av
   utøvelse av følgende yrkesaktiviteter eller under
   opphold på arbeidsstedet for:

   - dykking 
   - all virksomhet offshore
   - yrkesfiske
   - tjenestegjøring ombord i militære kjøretøy, 
    sjø- og luftfartøy
   - produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og 
    grustak
   - all virksomhet knyttet til fremstilling, 
    lagring, bruk og transport av eksplosiver
   - stuntaktivitet og luftakrobatikk.

   Forsikringen omfatter heller ikke forsikrings-
   tilfeller som oppstår under opphold i krigssone
   eller områder hvor det foregår eller forventes å
   oppstå alvorlige forstyrrelser av den offentlige
   orden, når formålet med oppholdet er å sikre
   mediedekning av begivenhetene.

5.8 Økning i uføregrad

   Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for
   økning i uføregrad etter fylte 55 år.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


6  Skadeoppgjør

6.1 Generelt

6.1.1 Melding om forsikringstilfelle

    Når et forsikringstilfelle har inntruffet, må
    melding sendes Selskapet omgående.
    
6.1.2 Opplysningsplikt og dokumentasjon 

    Forsikrede må gi Selskapet de opplysninger og
    dokumenter som er tilgjengelig for ham eller
    henne, og som Selskapet trenger for å kunne ta
    stilling til kravet og starte utbetaling.

6.1.3 Lege- og spesialisterklæringer 

    Den forsikrede og Selskapet har rett til å
    innhente lege- og spesialisterklæringer som har
    betydning for fastsettelsen av grunnlaget for
    erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner
    det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny
    sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig.

    Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge
    kan Selskapet kreve at forsikrede fremstiller
    seg for lege i Norge for vurdering av om
    vilkårene for erstatning foreligger. Legens
    honorar betales av Selskapet.

6.1.4 Samvirkende årsaker

    Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis
    andre forhold, sammen med forsikringstilfellet,
    har medvirket til det forhold som gir rett til
    utbetaling under forsikringen.

6.1.5 Foreldelse

    Er et forsikringstilfelle meldt til Selskapet,
    foreldes krav på erstatning senest etter 10 år,
    jf FAL § 18-6.

6.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den beregnes

6.2.1 Uføreerstatning

    Uføreerstatningen kommer til utbetaling når
    forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet
    har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon
    og har hatt rimelig tid til å kartlegge
    ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.

    Erstatningen utgjør en prosentvis andel av den
    til enhver tid gjeldende forsikringssum. Andelen
    tilsvarer reduksjonen i forsikredes ervervsevne
    i forhold til hva den kan antas å ha vært uten
    sykdommen/skaden.

    Er ervervsuførheten på grunn av andre forhold
    blitt høyere enn det sykdommen/skaden alene
    tilsier, ytes bare erstatning for den delen av
    uførheten som sykdommen/skaden representerer,
    forutsatt at den er mer enn 50 %. Se også 
    punkt 6.1.4.

6.2.2 Økonomisk førstehjelp

    Økonomisk førstehjelp kommer til utbetaling så
    snart Selskapet har mottatt kravet med nødvendig
    dokumentasjon for forsikringstilfellet, men
    likevel tidligst 24 timer etter at
    forsikringstilfellet er inntruffet.

6.3 Hvem utbetalingen går til

   Forsikringsutbetalingene tilfaller forsikrede.


Tilbake til innholdsfortegnelsen for disse vilkår


7  Avvik fra Generelle vilkår

7.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd.

   Selskapet svarer for skade som skyldes jordskjelv
   og vulkanske utbrudd, uten hensyn til bestemmelsen
   i Generelle vilkår punkt 1.1.

7.2 Krig som oppstår ved reiser i utlandet utenfor 
   EØS-området 

   Generelle vilkår punkt 1.2 lempes ved at Selskapet
   allikevel svarer for skade som oppstår under reise
   utenfor EØS-området, og skaden har sammenheng med
   krig med videre, når innreise fant sted før
   området ble erklært som risikoområde av Det
   kongelige norske utenriksdepartement. Selskapets
   ansvar er begrenset til å omfatte skader som
   inntreffer de første 30 dagene etter at slik
   erklæring er gitt.

   Denne lempingen gjelder ikke for slike skader som
   skjer på den norske kontinentalsokkel og Svalbard.