Særvilkår
SUPERFORSIKRING PERSONBIL
SÆRVILKÅR NR 711

Superbilforsikring 
2016/07

Kaskoforsikringen utvides til også å omfatte utvidet
totalskadedekning, skader på motor, gir og
kraftoverføring, samt utvidet leiebildekning.
Superbilforsikring gjelder ikke for motorvogner som
- anvendes som drosje, trafikkskole-, utleie-,
  liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller 
- har fått øket motoreffekten ut over hva som er
  angitt i typegodkjenningen for motorvognen eller
  som er angitt i vognkortet.
- skades / stjeles under kjøring med prøvekjennemerke.


1 Totalskadet motorvogn

1.1 Motorvogn kjørt inntil 100 000 km, eller som er
   inntil 3 år gammel

   Dersom
   - reparasjonsomkostningene (bergings-
    /transportomkostninger ansees ikke som
    reparasjonskostnader) vil overstige 60 % av
    siste kjente verdi på ny norsk motorvogn på
    skadetidspunktet, - og
   - skaden inntreffer før motorvognen er kjørt 
    100 000 km og innen tre år etter at motorvognen
    ble registrert som fabrikkny, - og
   - motorvognen ikke er leaset, betaler Selskapet
    hva det ville koste Selskapet på skadedagen å
    anskaffe tilsvarende fabrikkny motorvogn med
    samme utstyr som den ble levert med som ny fra
    forhandler.

   Kjøpesummen skal dokumenteres med original
   kjøpekontrakt fra bilforhandler. For motorvogn som
   ikke er kjøpt igjennom norsk merkeforhandler,
   legges prisen hos norsk merkeforhandler for
   tilsvarende utstyrt ny motorvogn til grunn.
   
   For motorvogn kjøpt uten merverdiavgift, eller med
   merverdiavgiftrefusjon, skal 60% regelen regnes i
   forhold til reparasjonskostnaden uten mva. 

   Hvis ikke tilsvarende motorvogn gjenkjøpes
   foretas oppgjøret etter 
   motorvognforsikringsvilkårenes pkt 7.3.1, første
   ledd, jf motorvognforsikringsvilkårenes pkt 6.
   Det samme gjelder dersom dokumentasjon etter
   punktet over ikke legges frem.
   
   Den skadede motorvognen tilfaller Selskapet.

   Motorvogn som ikke har kommet til rette etter
   tyveri innen 30 dager (totalforsvunnet), behandles
   etter pkt 1.2. (Dette begrenser ikke retten etter
   motorvogn forsikingsvilkårenes pkt 7.3.1, 2. ledd.)

1.2 Motorvogn kjørt mer enn 100 000 km, eller
   som er 3 eller eldre, samt totalforsvunnet   
  
   Dersom
   - reparasjonsomkostningene/skaden vil overstige
    motorvognens gjenanskaffelsesverdi (bergings-
    /transportomkostninger ansees ikke som
    reparasjonskostnader), - og
   - motorvognen ikke er leaset har sikrede har rett
    til et tillegg til taksert gjenanskaffelsesverdi
    på 15%, høyst kr 60 000, men ikke over hva
    tilsvarende motorvogn kostet ny på
    skadetidspunktet.

1.3 Leaset motorvogn (Startleieforsikring)

   Dersom
   - motorvognen totalskades i henhold til motorvogn-
    vilkårenes punkt 7.3, eller
   - motorvogn ikke har kommet til rette etter tyveri
    innen 30 dager (totalforsvunnet)
   betaler Selskapet startleie forholdsmessig
   nedskrevet ut fra hvor mange måneder som er
   gjenstående av leieforholdet til leietaker.


2 Skadet motor, gir og kraftoverføring (gjelder inntil

  motorvognen er kjørt 200 000 km)

2.1 Hva forsikringen omfatter

  Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av
  skader/følgeskader eller feil som påvirker
  motorvognens funksjon og som skjer plutselig og
  uforutsett på komponentene nedenfor.

  Motor:

  - Motorblokk, motorens innvendige bevegelige deler.
  - Elmotor/generator på elbil/hybrid.
  - Topplokk, eksosmanifoil, EGR-ventil og
   innsugsmanifoil.
  - Turbo, kompressor og ladeluftkjøler.
  - Termostat, vannpumpe, radiator, varmeapparat-
   register, kompressor til aircondition og
   fabrikkmontert dieselvarmer.
  - Innsprøytningssystemets pumpe, dyser og sensorer.
  - Startmotor og dynamo.
  - Servopumpe 
  - samt elektroniske styringsenheter når feilen er
   knyttet til overnevnte komponenter.

  Gir og kraftoverføring:
  
  - Girkassehus og innvendige bevegelige deler.
   Koblingsenhet mellom forbrenningsmotor og
   elmotor/generator.
  - Fordelingskasse og vinkeldrev.
  - Bakaksler, mellomaksler og drivaksler til og med
   drivknuter.
  - Clutch med dobbeltmasse svinghjul og lameller
   inntil motorvognen er kjørt 100 000 km og
   hovedsylinder, slavesylinder, vaier.
  - samt elektroniske styringsenheter når feilen er
   knyttet til overnevnte komponenter.
	
  I tillegg omfattes batteripakker i elbil og hybrid,
  samt elektroniske styringsenheter til disse.

2.2 Forsikringen dekker ikke skade

   - når motorvognen er kjørt over 200 000 km. 
   - på motorvognens kabler og ledningsnett alene.
   - på startbatterier og batterier basert på bly,
    nikkel- kadium, nikkel-metallhydrid og salt
    nikkelbatteri.
   - skade som importør, selger eller reparatør er
    ansvarlig for etter lov, forskrift eller avgitt
    garanti. Fører sikredes krav ikke frem, og
    skaden ellers er erstatningsmessig, dekker
    Selskapet likevel skaden og trer inn i kravet. 
   - som er dekket under motorvognens ordinære
    kaskoforsikring.

2.3 Sikkerhetsforskrift motor, gir og kraftoverføring

   - Motorvognens vedlikehold skal tilfredsstille
    fabrikantens krav (service).
   - Motorolje skal peiles for å kontrollere korrekt
    nivå og skiftes i henhold til intervall gitt av
    fabrikanten.
   - Har motor registerreim, skal denne skiftes etter
    intervaller satt av fabrikanten.
   
   Selskapet kan kreve dokumentasjon for overnevnte
   punkter. 

   For øvrig gjelder sikkerhetsforskriftene etter
   Motorvognforsikringsvilkårenes pkt. 5 for denne
   utvidede forsikringen.

2.4 Skadeoppgjør

   Reparasjonen må ikke påbegynnes før Selskapet er
   varslet om skaden. Er de utskiftede delene
   vesentlig mer slitt eller forringet enn hva som
   regnes som normalt, kan Selskapet gjøre
   skjønnsmessig fradrag for dette. 
   
   Erstatningsutbetalingen er begrenset til 80% av
   motorvognens gjenanskaffelsesverdi like før skaden
   inntraff, etter fradrag av egenandel.

   Selskapet har rett til å overta utskiftede deler
   og kan avslå erstatning hvis utskiftede deler ikke
   kan forevises.

2.5 Egenandel

   Egenandelen beregnes ut fra kjørt distanse slik:

   Før passerte 100 000 km:        kr 4 000
   Ved passerte 100 000 km: 
      20% av reparasjonskostnaden, minst kr 6 000
   Ved passerte 150 000 km: 
      30% av reparasjonskostnaden, minst kr 8 000
   Ved passerte 175 000 km: 
      40% av reparasjonskostnaden, minst kr 10 000
   Ved passerte 200 000 km opphører dekningen.

   Særskilt egenandel ved skade på batteripakke til
   elbil og hybridbil: 10% av reparasjonskostnaden pr
   år etter 1. år, inntil 75%, minst kr 4 000.
   

3 Leiebil ved skade, tyveri og veihjelp utenfor Norden

3.1 Når erstattes leiebil 

   Forutsetningen er at det foreligger tyveri eller 
   det har skjedd en kaskoskade eller erstatnings-
   messig skade etter dette særvilkårets punkt 2. 

   Leiebil ved skade etter pkt. 2 dekkes uten
   særskilt egenandel inntil Selskapet har tatt
   stilling til skaden, og dette er meddelt sikrede.
   Er skaden erstatnings messig, betales det for
   leiebil i hele reparasjonsperioden.

   Det gis ikke leiebil for glassruteskade alene,
   eller når leiebil er dekket etter lov eller avgitt
   garanti (mobilitetsgaranti).

   Det dekkes allikevel leiebil inntil 7 dager når
   forhandler/verksted er ansvarlig for skader på
   motorvognen etter lov eller forskrift. Kravet er
   at skaden ellers ville vært dekningsmessig under
   forsikringen, og over aktuell egenandel.

   Når motorvogn på reise utenfor Norden, er påført
   skade som ikke kan repareres innen 3 dager eller
   hvis den er blitt stjålet erstattes leiebil i
   inntil 15 døgn i tillegg til reparasjonstid og
   avbruddstid etter punktene nedenfor. 

3.2 Erstatningsberegning

   Leiebil dekkes etter avtale med Selskapet inntil
   kr 500 pr dag, begrenset til størrelse på skadet
   motorvogn.
   
   Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 250 pr
   dag, se pkt. 3.3.

   Selskapet svarer ikke for ekstra kostnader som
   følge av at det må tas ut leiebil som bruker annen
   type drivstoff, og heller ikke andre ulemper og
   kostnader dette medfører.

3.3 Oppgjørsregler - leietidens lengde

3.3.1 Reparasjon

    Ved reparasjon betales leiebil fra
    leveringstidspunkt på verksted til bilen er
    ferdig reparert. Benyttes ikke leiebil betales
    det kr 250 kontant pr. dag for normal
    reparasjonstid jf. takst.

3.3.2 Tyveri

    Ved tyveri betales leiebil for den faktiske tid
    sikrede har vært uten bil. Må motorvognen
    repareres som følge av tyveriet, betales i
    tillegg etter pkt 3.3.1 Kommer motorvognen ikke
    til rette, gis leiebilerstatning for den
    faktiske tid sikrede har vært uten bil og i 10
    dager etter at Selskapet har tilbudt erstatning
    eller tatt stilling til erstatningsspørsmålet.
    Benyttes ikke leiebil gis kontant erstatning med
    kr 250 pr dag i inntil 30 dager.

3.3.3 Kondemnasjon

    Ved kondemnasjon av motorvognen har sikrede
    krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10
    dager etter at Selskapet har tatt stilling til
    erstatningsspørsmålet og meddelelse om dette er
    sendt sikrede. Benyttes ikke leiebil betales
    erstatning med kr 250 pr dag.


4 Bonus

  Skade på motor og gir etter pkt. 2 medfører ikke
  bonustap.


5 For øvrig gjelder motorvognforsikringsvilkårene.